27 06 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                            

      Katowice, dnia 4 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 35/2019/EW 

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1730 w Węglokoks Kraj Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary” Ruch Bobrek w Bytomiu, któremu uległ górnik oddziału przewozu GP.

Wypadek miał miejsce w „przekopie okrężnym szybu Józef i Bolesław” na poziomie 726 m, w rejonie stacji postojowej SP-8.

„Przekop okrężny szybu Józef i Bolesław” na poziomie 726 m wykonany był w obudowie typu ŁP7/V29 i przewietrzany obiegowym prądem powietrza oraz nie był zagrożony wybuchem metanu i pyłu węglowego. Wyrobisko o szerokości 4 m, wysokości 3 m i nachyleniu 0°, łączyło stronę wschodnią podszybia szybu Józef z „przekopem obiegu wozów przy szybach głównych”.

Na poziomie 726 m eksploatowany był układ transportu materiałów i ludzi koleją podziemną, po torach z rozstawem 630 mm, przy użyciu lokomotyw typu LD-20 zasilanych z sieci elektrycznej trakcji przewodowej.

Materiał na poziom 726 m transportowany był m.in. szybem Józef. W rejonie podszybia szybu Józef na poziomie 726 m od strony wschodniej, zabudowany był układ transportu kołowrotem z liną otwartą po torach. Układ ten wykorzystywany był do transportu jednostek transportowych, z podszybia szybu Józef do punktu zdawczo-odbiorczego MPSz/GP, to jest pomiędzy oddziałami szybowym MPSz i oddziałem przewozu dołowego GP. Punkt zdawczo - odbiorczy MPSz/GP zlokalizowany był w „przekopie okrężnym szybu Józef i Bolesław” na poziomie 726 m, w odległości około 35 m od szybu Józef. W „przekopie okrężnym szybu Józef i Bolesław”, na łuku, od punktu zdawczo-odbiorczego MPSz/GP do „przekopu obiegu wozów przy szybach głównych”, wyznaczona została stacja postojowa SP-8 o długości ok. 70 m. Stacja postojowa wyposażana była w pojedynczy tor, przewód jezdny wyłączany łącznikiem sekcyjnym typu ŁSN-500 nr kop. 42, sygnalizację manewrową oraz zapory torowe na początku i końcu stacji. Wzdłuż ociosu zachodniego stacji postojowej wyznaczone było przejście dla ludzi. Stacja postojowa SP-8 przeznaczona była do odstawiania jednostek transportowych opuszczanych na poziom 726 m szybem Józef.

W dniu 27 czerwca 2019r., na zmianie „B” rozpoczynającej się o godzinie 1400, sztygar zmianowy oddziału przewozu dołowego GP skierował do obsługi kolei podziemnej na poziomie 726 m między innymi dysponenta oraz maszynistę lokomotyw i górnika tego oddziału. Górnik nie posiadał upoważnienia do kierowania i wykonywania manewrów oraz sprzęgania i rozprzęgania wozów. Sztygar polecił maszyniście i górnikowi przetransportowanie wozów z punktu zdawczo-odbiorczego MPSz/GP, do stacji postojowej SP-8 w „przekopie okrężnym szybu Józef i Bolesław” na poziomie 726 m. Maszynista lokomotyw z górnikiem, przyjechali lokomotywą typu LD-20 numer kopalniany 10 do punktu zdawczo-odbiorczego MPSz/GP w „przekopie okrężnym szybu Józef i Bolesław” na poziomie 726 m. W punkcie zdawczo-odbiorczym MPSz/GP maszynista z górnikiem do lokomotywy dopięli kolejno: 2 wozy typu WNS, wóz typu WM, 2 wozy typu WNS, wóz typu WM i wóz typu WNS załadowane materiałem. Po sformowaniu pociągu górnik szedł wyznaczonym na stacji postojowej SP-8 przejściem dla ludzi w kierunku „przekopu obiegu wozów przy szybach głównych”, a maszynista ruszył za nim pociągiem. W chwili gdy pociąg przejeżdżał obok górnika, z nieustalonych przyczyn górnik najprawdopodobniej znalazł się na torowisku i jego lewa noga została przejechana lub ściśnięta przez przemieszczające się wozy pociągu. Gdy górnik upadł na spąg, maszynista zatrzymał pociąg i podbiegł do górnika. Maszynista stwierdził, że górnik ma drgawki i doznał urazu nogi. Za pomocą łączności bezprzewodowej maszynista powiadomił o wypadku dysponenta i sztygara zmianowego oddziału GP, który był na posterunku dysponenta. Dysponent i sztygar zmianowy przyszli na miejsce wypadku i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Sztygar powiadomił o wypadku dyspozytora ruchu i razem z pracownikami oddziału szybowego wyjechał z poszkodowanym szybem Józef na powierzchnię. Na zrębie szybu Józef poszkodowanego zbadał lekarz. Stamtąd karetka pogotowia zabrała poszkodowanego górnika do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

W opinii lekarskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. lekarz zapisał: „złamanie otwarte (zmiażdżenie) okolicy stawu skokowego lewego”.

W opinii lekarskiej z dnia 27 czerwca 2019 r., wydanej w szpitalu po zabiegu, lekarz zapisał: „urazowa amputacja stopy lewej”

Przyczyną wypadku było przejechanie lub ściśnięcie lewej nogi górnika przez przemieszczające się wozy pociągu kolei podziemnej.

Przyczyna ta była następstwem znalezienia się górnika z nieustalonych przyczyn, najprawdopodobniej na torowisku stacji postojowej, podczas przejazdu pociągu.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał:

  • podjąć działania organizacyjno-techniczne mające na celu zatrudnianie do kierowania i wykonywania manewrów oraz sprzęgania i rozprzęgania wozów, pracowników posiadających upoważnienia do wykonywania tych czynności wydane przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry