28.06.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.07.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 35/2011/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 28.06.2011 r. około godziny 455, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w przecince pochyłej do pokł. 405 na poziomie 680 m, w odległości ok. 15 m od zlikwidowanej przez podsadzenie dowierzchni 9 w pokładzie 405, stanowiącej wyrobisko przyścianowe ściany X wybranej systemem z podsadzką hydrauliczną w 2007 r.

Pokład 405, o miąższości do 3,8 m i nachyleniu do 60, nieskłonny do tąpań, w rejonie przecinki pochyłej zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. Przecinka pochyła do pokładu 405 przewietrzana była opływowym prądem świeżego powietrza w ilości około 440m3/min. Wyrobisko posiadało połączenie z dowierzchnią 9 poprzez przecinkę, którą zlikwidowano przez podsadzenie i odizolowano od przecinki pochyłej do pokładu 405.

W dniu 28.06.2011 r., na zmianie nocnej z dnia 27.06.2011 r., zaobserwowano wzrost stężeń tlenku węgla do 20 ppm na analizatorze zabudowanym w odległości około 20 m za skrzyżowaniem przecinki pochyłej do pokładu 405 ze zlikwidowaną przecinką do dowierzchni 9. W miejsce zagrożenia skierowano dwa zastępy ratownicze, a załoga z rejonu została wycofana. W trakcie rozpoznawania zagrożenia następował jego dynamiczny rozwój objawiający się dalszym wzrostem zawartości tlenku węgla w przepływowym prądzie powietrza i pojawieniem lekkich dymów w przecince do pokładu 405, na odcinku wykonanym w pokładzie. O godzinie 455 rozpoczęto akcję ratowniczą polegającą na wyznaczeniu strefy zagrożenia, zabezpieczeniu dojść do tej strefy i doprowadzeniu linii chromatograficznej i termistorowej dla kontroli składu gazów pożarowych do chodnika transportowego wykonanego z przecinki pochyłej do pokładu 405. Plan prac przewidywał również wykonanie tam ryglowych i podsadzenie przecinki pochyłej do pokładu 405 na odcinku obejmującym miejsce zaistnienia pożaru.

Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni, kopalń sąsiednich oraz zastępów CSRG.

W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia.
Pierwsze wyniki analiz chromatograficznych prób powietrza, pobranych z zagrożonego rejonu w dniu 28.06.2011 r. przedstawiały się następująco:

składniki powietrza /
linia chromatograficzna

CO
[ppm]

CO2 [%]

O2
[%]

CH4 [%]

C2H4 [%]

C2H6 [%]

H2
[%]

N2
[%]

Chodnik transportowy pokł. 405

393

0,220

20,8

0,0

0,00

0,00

0,00

78,94

przy temperaturze ts=24,7oC.

Nadzór nad prowadzoną akcją przeciwpożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Akcja przeciwpożarowa została zakończona w dniu 30.06.2011 r. o godz. 1430.

Prawdopodobną przyczyną pożaru, wg wstępnych ustaleń, było niekontrolowane przenikanie powietrza przez spękany węgiel pokładu 405, w otoczeniu przecinki do pokładu 405, w wyniku czego doszło do jego samozapalenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry