28.07.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 01.08.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 48/2008/EW

w sprawie awarii zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Chudów” w dniu 28 lipca 2008 r. o godzinie 1509, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. – Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach. 

Zasilanie Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w energię elektryczną odbywa się z trzech stacji elektroenergetycznych 110/6 kV: „Chudów”, „Budryk” i „Zamkowa”. W dniu 23 lipca 2008r. dystrybutor energii elektrycznej, firma Vattenfall Distributon Poland S.A., powiadomił zakład górniczy o planowanym codziennym wyłączaniu linii 110 kV „Budryk” (jednej z dwóch niezależnych linii zasilających stację 110/6 kV „Budryk”) w dniach od 28 do 31 lipca 2008 r., w godzinach od 700 do 1800, dla wykonania prac eksploatacyjnych związanych z malowaniem słupów tej linii. Poinformowano również, że w tym czasie stacja elektroenergetyczna „Chudów” będzie pracowała przy zasilaniu w „pierścieniu”. Określono 1,5 godzinną gotowość ruchową do awaryjnego załączenia.

W dniu 28 lipca 2008 r. stacja elektroenergetyczna 110/6 kV „Chudów” była zasilana liniami elektroenergetycznymi 110 kV „Dębieńsko - Budryk” i „Halemba” pracującymi w „pierścieniu”.
Ze stacji tej zasilane były między innymi urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybach II i V. O godzinie 1509 nastąpiło uszkodzenie (rozerwanie) przekładnika napięciowego typu UO-110b zabudowanego w fazie L2, w polu pomiarowym nr 2 umiejscowionym pomiędzy poprzeczką a transformatorem nr 1 (10 MVA 110/6 kV). W wyniku uszkodzenia przekładnika zadziałały zabezpieczenia odległościowe linii 110 kV „Dębieńsko-Budryk” i „Halemba”, powodując awaryjne wyłączenie tych linii. Awaria stacji elektroenergetycznej „Chudów” spowodowała unieruchomienie stacji wentylatorów głównych przy szybach II i V. W związku z niemożnością przywróceniu zasilania stacji wentylatorów głównych w czasie krótszym niż 20 minut o godzinie 1518 rozpoczęto akcję ratowniczą.
Z zagrożonych rejonów wycofano 85 pracowników w kierunku szybów wdechowych do prądu świeżego powietrza.
Po dokonaniu odpowiednich uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej, oraz przełączeń w wewnętrznej sieci rozdzielczej zakładu górniczego, o godzinie 1524 uruchomiono wentylator główny przy szybie II, a następnie o godzinie 1555 wentylator główny przy szybie V.
Po przywróceniu przewietrzania wyrobisk zakończono akcję ratowniczą i przywrócono pracowników na stanowiska pracy.

W związku z zaistniałą awarią nie zgłoszono zaistnienia wypadku. Na skutek braku zasilania w energię elektryczną, zanotowano przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu w powietrzu w ścianie Cw-1 pokład 364/2, maksymalnie do 3% przez czas 10 s .

Przyczyną awarii zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Chudów” było uszkodzenie (rozerwanie) przekładnika napięciowego 110 kV typu UO – 110b w fazie „L2” w polu pomiarowym nr 2 umiejscowionym pomiędzy poprzeczką a transformatorem 10 MVA 110/6 kV nr 1 tej stacji zaistniałe najprawdopodobniej w wyniku powstałego w nim zwarcia wewnętrznego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzję w której nakazał:

 1. Przeprowadzić badania przekładnika napięciowego typu UO-110b, który był zabudowany w fazie L2 pola pomiarowego nr 2 zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV „Chudów” przez niezależną specjalistyczną jednostkę pomiarowo - badawczą, mające na celu określenie przyczyn i okoliczności zaistniałej awarii.
 2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną z transformatora nr 1 110/6 kV zabudowanego w zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV ”Chudów”.
  Wznowienie zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną z transformatora nr 1 110/6 kV zabudowanego w zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV ”Chudów” uwarunkował :
   • usunięciem skutków zaistniałej awarii,
   • sprawdzeniem stanu technicznego aparatury WN w polu transformatora nr 1 110/6 kV oraz stanu technicznego tego transformatora,
   • sprawdzeniem prawidłowości działania zabezpieczeń transformatora nr 1 110/6 kV ,
   • dokonaniem odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
   • wydaniem zezwolenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu urządzeń zakładowej stacji elektroenergetycznej 110/6 kV.
 3. Zapoznać zainteresowaną załogę z okolicznościami i przyczynami zaistniałej awarii.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry