28.10.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.11.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 52/2013/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 28.10.2013 r. o godzinie 1135 w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w rejonie ściany P-3 w pokładzie 361.

Ściana P-3 w pokładzie 361 uruchomiona w dniu 26.08.2013 . była eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu i do dnia 28.10.2013 r. uzyskała średnio około 50 m postępu.

Pokład 361 o miąższości od 1,9 do 2,35 m, łącznie z lokalnym przerostem łupka ilastego o grubości do 0,1 m, został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego oraz do II grupy samozapalności, o okresie inkubacji pożaru 57 dni. Pokład 360/1 o miąższości od 1,68 do 2,0 m, łącznie z przerostem łupka ilastego o grubości do 0,3 m, został zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego oraz do II grupy samozapalności, o okresie inkubacji pożaru 71 dni. Bezpośrednio w stropie pokładu 361 występowały łupki z laminami węgla o grubości do 0,5 m, zaś w spągu iłowce, lokalnie przechodzące w mułowce. Ściana P-3 w pokładzie 361 prowadzona była pod zrobami pokładu 360/1, zalegającymi w odległości od 13,5 do 25 m nad pokładem 361. Rejon ściany P-3 w pokładzie 361 przewietrzany był sposobem na „Y” w ilości 1190 m3/min. W ramach wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, w rejonie ściany dwa razy w tygodniu pobierane były próby powietrza do analiz chemicznych.

W dniu 24.10.2013 r. kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG) poinformował Dyrektora OUG w Rybniku, o nagłym wzroście zawartości tlenku węgla do 61ppm o godzinie 056, na czujniku ACO zabudowanym w przecince W-4 w pokładzie 360/1, na wylocie z rejonu ściany P-3 w pokładzie 361. KRZG wstrzymał ruch ściany P-3, zwołał doraźne posiedzenie kopalnianego Zespołu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożenia Pożarowego, na którym określono zakres prac profilaktycznych, polegających między innymi na: wystawieniu 7 posterunków zabezpieczających, ograniczaniu migracji powietrza przez zroby ściany P-3 w pokładzie 360/1, wtłaczaniu mieszaniny odpadów elektrownianych z wodą dołową, uszczelnianiu TI-3339 (korek przeciwwybuchowy-wylot z rejonu wyeksploatowanej ściany P-3 w pokładzie 360/1), dotransportowaniu materiałów do budowy tam o konstrukcji przeciwwybuchowej, dla ewentualnego wyizolowania ściany P-3 w pokładzie 361.

W dniu 28.10.2013 r. o godzinie 1028 analizator tlenku węgla, zarejestrował wzrost stężenia do 48ppm. O godzinie 1135 KRZG rozpoczął akcję pożarową.

W akcji pożarowej biorą udział zastępy własne, zastępy z kopalń JSW S.A. oraz z OSRG Wodzisław w Wodzisławiu Śląskim. Celem akcji jest wyizolowanie rejonu ściany trzema tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej.

W związku z zaistniałym pożarem i prowadzoną akcją pożarową, nie zgłoszono wypadku.

Akcję pożarową nadzorują pracownicy OUG w Rybniku.

Przyczyną pożaru endogenicznego w wyrobiskach pokładu 361 było samozagrzanie się węgla w zrobach, wybranej i zlikwidowanej ściany P-3 w pokł. 360/1.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry