29 04 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                        

Katowice, dnia 17 maja 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 22/2017/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym zaistniałego w dniu 29 kwietnia 2017 r. o godz. 918 w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach Oddział KWK „Bolesław Śmiały”
w Łaziskach Górnych, któremu uległ elektromonter, lat 45, pracujący w górnictwie 27 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku nr 555a w pokładzie 325 na poziomie 530 m w rozdzielni 6kV R 154 w polu rozdzielczym nr 1 typu ROK-6EM/A.

Pokład 325 niemetanowy, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

W dniu 29 kwietnia 2017 r., sztygar zmianowy oddziału elektrycznego MEUD-1 do wykonania prac na polecenia pisemne wyznaczył 3 elektromonterów oddziału MEUD-1, to jest kierującego zespołem, dopuszczającego i członka zespołu.

Zadaniem zespołu było:

  • odłączenie spod napięcia z pola nr 2 typu ROK-6EM/A, zabudowanego w rozdzielni 6kV R 147, ognioszczelnych stacji transformatorowych o numerach kopalnianych: 259, 272, 236, 259, 284,
  • podłączenie pod napięcie, do pola nr 1 typu ROK-6EM/A, zabudowanego w rozdzielni 6kV R 154, ognioszczelnych stacji transformatorowych o numerach kopalnianych: 259, 272, 236, 259, 284.

O godzinie 830 dopuszczający, po wykonaniu czynności związanych z dopuszczeniem miejsca pracy w rozdzielni 6 kV R 147 i przekazaniu miejsca pracy kierującemu zespołem, udał się do rozdzielni 6 kV R 154. Pomimo, że w polu nr 1 rozdzielni odłączniki były zamknięte, stycznik główny 6 kV był załączony, a w górnej komorze przyłączowej zaciski przyłączowe były pod napięciem 6 kV, elektromonter zdemontował „zagłuszkę” otworu do montażu wpustu kablowego i pokrywę. Następnie podczas wprowadzania do komory kabla 6kV typu YHKGXSekyn 3x70mm2, z nałożonym wpustem kablowym typu WUKS, spowodował zwarcie międzyfazowe i został poparzony łukiem elektrycznym. Wskutek zwarcia zadziałało zabezpieczenie zwarciowe typu MUPASZ 2001G w polu nr 1 rozdzielni 6kV R 154 i wyłączony został stycznik główny 6 kV.

Przebywający w rozdzielni 6kV R 147 elektromonterzy usłyszeli huk i przybyli na miejsce wypadku. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany wyjechał na powierzchnię, skąd został odwieziony karetką pogotowia do Szpitala św. Józefa w Mikołowie.Elektromonter doznał: „poparzenia I i II stopnia obu przedramion z urazem świetlnym obu gałek ocznych”.

Przyczyną wypadku poparzenia łukiem elektrycznym elektromontera było zwarcie międzyfazowe w otwartej górnej komorze przyłączowej pola rozdzielczego typu ROK-6EM/A, powstałe podczas wprowadzania kabla 6kV do tej komory przy będących pod napięciem 6kV zaciskach przyłączowych.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pola rozdzielczego nr 1, typu ROK-6EM/A, zabudowanego w chodnik 555a w pokładzie 325 w rozdzielni 6kV R-154, do czasu:

  • usunięcia skutków działania łuku elektrycznego, powstałego w górnej komorze przyłączowej - odpływowej,
  • przeprowadzenia niezbędnych pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych pola rozdzielczego i dokonania ponownego odbioru technicznego tego pola.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry