29.10.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.11.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 75/2008/EW

o wypadku zbiorowym (13 lekkich), zaistniałym w dniu 29.10.2008 r., około godz. 330, spowodowanym tąpnięciem, wywołanym samoistnym wstrząsem górotworu o energii E = 6,1x 107J, zaistniałym w bloku D-1E oddziału G-54 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Wypadek zbiorowy miał miejsce w wyrobiskach eksploatacyjnych bloku D-1E pola D na poziomie 1000 m, w rejonie SW-1. W polu tym eksploatowane jest złoże rudy miedzi, które stanowią łupki oraz dolomity o łącznej miąższości od 0,3 do 3,5 m. Eksploatacja prowadzona jest systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu z filarem ruchowym zamykającym (J-UGR-PS) oraz systemem komorowo-filarowym z wygrodzeniem w zrobach dróg wentylacyjno-transportowych (J-UGW), a także systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu (J-UG). Złoże zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej skał stropowych, a skały spągu do klasy drugiej skałspągowcych. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczone obudową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. W miejscach nieciągłości warstw stropowych siatka kotwienia była zagęszczana do około 1,0 m x 1,0 m, stosowano również obudowę kotwową wklejaną na całej długości żerdzi oraz obudowę podporową (stojaki hydraulicznymi typu Hydrotech oraz kaszty drewniane. Zastosowana obudowa odpowiadała ustaleniom projektu technicznego.

W dniu 29.10.2008 r. o godz. 330 i o godz. 334 w bloku D-1E pola D kopalni „Polkowice-Sieroszowice” wystąpiły samoistne wstrząsy górotworu o energiach E= 6,1 x 107J i E= 1,7 x 104J, których epicentra zlokalizowano odpowiednio obrębie komory K-29 i pasa P -47 oraz w caliźnie pola w rejonie projektowanego skrzyżowania komory K-8 z pasem P-58.

Wstrząs o energii E = 6,1 x 107J spowodował rozległe obszarowo skutki polegające na wypiętrzeniu spągów na wysokość do 1m oraz wypchnięcie ociosów na głębokość do 0,8 m, bez oznak dynamicznego wyrzutu, w obszarze od pasa przycaliznowego P-46 do czół przodków wybierkowych, pomiędzy komorami K-11 a K-30 oraz od pasa P-47 do czół przodków, pomiędzy komorą K-30 a upadową wentylacyjną W7. W upadowej wentylacyjnej W-4, przy przecince 22 w kierunku czoła przodka obsypane ociosy oraz opadnięcie warstw stropowych, w wyniku którego nastąpiła częściowa utrata funkcjonalności wyrobiska.
Na podstawie oceny skutków zjawisko zakwalifikowano jako tąpnięcie.

Trzynastu pracowników zatrudnionych w bloku D-1E odniosło lekkie obrażenia, z czego pięciu poddano hospitalizacji.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch w bloku D-1E pola D, do czasu przeprowadzenia, w dniu 29 października, jednak nie wcześniej niż o godzinie 1400, oględzin miejsca wypadku zbiorowego oraz skutków zaistniałych wstrząsów. Ze względu na zwiększoną aktywność sejsmiczną górotworu uzależnił dopuszczenie bloku D-1E do oględzin od decyzji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, wydanej po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Po oględzinach, przeprowadzonych w dniu 29 października 2008 r. na zm. II, Dyrektor OUG nakazał decyzją wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia rozcinki w bloku D-1E oddziału G-54 do czasu:

  • ustalenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu i zasad kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy w rejonie oddziału G-54,
  • odpalenia załadowanych materiałem wybuchowym typu RPT i uzbrojonych przodków w piętrze D-3E (chodnik D-154, przecinka 33 z chodnika D-154, chodnik W-154 i przecinka 19 z komory k-42),
  • bezpiecznego usunięcia skutków tąpnięcia, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem niedostępnych, załadowanych Emulgitem przodków pasa p-46 z komory k-10, pasa p-47 z komory k-25 i komory k-16 w bloku D-1E,
  • dokonania przez Zespół KGHM Polska Miedź SA ds. Tąpań Obudowy i Kierowania Stropem analizy sytuacji geologiczno–górniczej oraz stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami w rejonie prowadzonej eksploatacji, po zaistniałym tąpnięciu,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w oddziale G-54 z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.

Ponadto, uzależnił wznowienie robót rozcinkowych i likwidacyjnych w bloku D-1E oddziału G-54 od uzyskania zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry