29.12.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.01.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 97/2009/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 29.12.2009 r. około godziny 2240 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” ruch „Mysłowice” w Mysłowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w zrobach zawałowych ściany 401S w pokładzie 510 warstwa II (przyspągowa) na poziomie 500 m. Warstwa przyspągowa pokładu 510 zaliczona została do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Węgiel tego pokładu zaliczony został do III grupy skłonności do samozapalenia. Warstwa przyspągowa o miąższości do 5,5 m i nachyleniu 6-7o eksploatowana była ścianą 401S. Ścianę 401S o długości 157 m, wyposażoną w 104 sekcje obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-24/46POz, uruchomiono w dniu 1.09.2008 r. i prowadzono pod zrobami zawałowymi warstwy przystropowej na wysokość do 4,5 m, z pozostawieniem w stropie ochronnej półki węglowej o grubości do 1,0 m. W dniu 14.12.2009 r. rozpoczęto przygotowywanie ściany 401S do likwidacji i do dnia 29.12.2009 r. na długości około 117 m wykonano przedział transportowy dla likwidacji jej wyposażenia. Przez ścianę 401S przewietrzaną w systemie na „U” płynęło powietrze w ilości około 700 m3/min odprowadzane chodnikiem 3s (odstawczym).

Od dnia 23.12.2009 r., w związku ze wzrostem zagrożenia pożarowego objawiającego się podwyższonymi wartościami wskaźników pożarowych (Vco=18 l/min przy ∆CO=0,0026% oraz G=0,0130), w ścianie 401S rozpoczęto prace profilaktyczne, polegające na:

  • ograniczeniu do około 500 m3/min ilości powietrza dopływającego do ściany,
  • podawaniu do zrobów gazów inertnych, od strony wylotu powietrza ze ściany,
  • uszczelnianiu zrobów i sekcji obudowy środkami chemicznymi,
  • przygotowaniu materiałów na tamy przeciwwybuchowe w chodnikach przyścianowych,
  • zwiększeniu częstotliwości pobierania prób do wczesnego wykrywania pożarów.

W dniu 29.12.2009 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 2200, w rejonie ściany 401S, przy wykonywaniu przedziału transportowego, zatrudnionych było 13 pracowników, w tym dwie osoby dozoru wyższego. W trakcie wykonywanych pomiarów stężeń gazów, nadsztygar wentylacji stwierdził, że w ścianie 401S i na wylocie powietrza ze ściany, wystąpił wzrost stężeń tlenku węgla do 160 ppm. O powyższym powiadomił dyspozytora kopalni, który o godzinie 2240 rozpoczął akcję ratowniczą. Z zagrożonego rejonu wycofano do świeżego prądu powietrza 13 osób bez użycia aparatów ucieczkowych. W początkowej fazie akcji podjęto działania polegające na zabezpieczeniu dojścia do strefy zagrożenia posterunkami zabezpieczającymi oraz doprowadzeniu do ściany 401S linii chromatograficznej, w celu monitorowania stężeń gazów pożarowych. Plan prac przewidywał wykonanie korków przeciwwybuchowych: podsadzkowego i ze spoiwa mineralnego dla wyłączenia rejonu ściany z sieci wentylacyjnej kopalni. Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz CSRG i OSRG w Bytomiu.

Pierwsze wyniki analiz chromatograficznych prób powietrza pobranych z zagrożonego rejonu w dniu 30.12.2009 r. przedstawiały się następująco:

składniki powietrza/
linia chromatograficzna

CO
[ppm]

CO2
[%]

O2
[%]

CH4
[%]

C2H4
[%]

C2H6
[%]

H2
[%]

N2
[%] 

L1 – pochylnia łącząca

845

0,62

16,97

0,57

0,00

0,01

0,00

81,75

L2 – chodnik 3S (wylot)

630

0,80 17,39 0,74

0,00

0,01

0,00

81,00

    
przy temperaturze suchej około 25oC wykonanym pomiarze ręcznym przez zastępy ratownicze.

Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510 w zrobach zawałowych ściany 401S.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry