2.09.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 16.09.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 64/2010/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu w związku z wykonywaniem robót strzałowych - rozrzucie odłamków skalnych poza strefę rozrzutu, zaistniałym w dniu 02.09.2010 r. około godziny 1040 w zakładzie górniczym Kopalnia „Ogorzelec”, należącym do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o. o., w wyniku którego nastąpiły wyłącznie szkody materialne. Zdarzenie nie spowodowało żadnego wypadku.

Zdarzenie nastąpiło w wyniku prowadzenia robót strzałowych, metodą długich otworów pionowych lub odchylonych od pionu nie więcej niż 20o, w wyrobisku odkrywkowym stokowo – wgłębnym, we wschodniej części zbocza eksploatacyjnego, w obrębie piętra o rzędnych od +640 do +615 m. n. p. m. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową stanowiącą załącznik nr 5 do planu ruchu zakładu górniczego, roboty strzałowe przeprowadzono w strefie III, ustalonej przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego, dotyczącej strefy drgań sejsmicznych i wielkości dopuszczalnych ładunków MW.

Kopalnia „Ogorzelec” eksploatuje złoże amfibolitu systemem ścianowym z równoległym postępem ścian w kierunku północnym i północno – wschodnim, wschodnim, zachodnim i południowym, w wyrobisku stokowo - wgłębnym o powierzchni 0,07 ha i czterech poziomach eksploatacyjnych o rzędnych 570 m n.p.m., 590 m n.p.m., 615 m n.p.m., 640 m n.p.m. Złoże ma kształt soczewki o długości 435 m i szerokości od 170 m w części południowej do 90 m w części północnej, przewężonej w części środkowej na skutek wciśnięcia gnejsu wzdłuż uskoków o przebiegu SE - NW i SEE – NWW do 70 m.

W dniu 2.09.2010 r. około godziny 1040, na zmianie pierwszej trwającej od godziny 600 do godziny 1400, w obrębie piętra o rzędnych od +640 m. n. p. m. do +615 m. n. p. m. przeprowadzono roboty strzałowe, podczas których nastąpił zwiększony rozrzut odłamków skalnych poza ustaloną w obowiązującym planie ruchu strefę rozrzutu odłamków skalnych wynoszącą 200 m. W celu urobienia mas skalnych odpalono 10 długich otworów o długości 27 m rozmieszczonych w siatce trójkątnej w dwóch rzędach o zabiorze 3,5 m, odległości między rzędami 3,5 m i odległości między otworami 3,5 m. Otwory zostały odwiercone w dniu 23.07.2010 r. na zmianie drugiej i trzeciej. W otworach zastosowano ładunki dzielone MW emulsyjnego emulgit LWC ALAN1 o średnicy 80 mm oraz saletrol hanal 1U. Całkowity ładunek w serii otworów wynosił 1209 kg, maksymalny ładunek na zwłokę 60,5 kg. Ładunki odpalono systemem nieelektrycznym. Powyższe było zgodne z dokumentacją strzałową, stanowiącą załącznik do planu ruchu.

Roboty strzałowe były wykonywane w obrębie gnejsów towarzyszących amfibolitom i wykazujących silne spękanie będące skutkiem zaangażowania tektonicznego górotworu.

Roboty strzałowe wykonywała specjalistyczna firma - podmiot obcy w ruchu zakładu górniczego.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o zdarzeniu w dniu 2.09.2010 r. o godzinie 1220.

W wyniku zdarzenia ludzie nie zostali poszkodowani.

Skutkiem niebezpiecznego zdarzenia są uszkodzenia (elewacje, poszycia dachowe, stolarka okienna) budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych we wsi Ogorzelec na północny – zachód od drogi Kamienna Góra - Kowary, leżących poza ustaloną w obowiązującym planie ruchu 200 m strefą rozrzutu odłamków skalnych, w odległości od 240 m do 330 m od miejsca wykonania odstrzału. Uszkodzeniu uległy także pojazdy parkujące przy posesjach objętych rozrzutem.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał wykonywanie robót strzałowych na piętrach eksploatacyjnych wschodniego odcinka skarpy od poziomu + 615 m npm do górnej krawędzi wyrobiska przebiegającej na rzędnej około +675 m npm wyrobiska na odcinku 240 metrów od punktu obszaru górniczego nr 5 do punktu nr 6 do czasu:

  •  przeprowadzenia analizy, przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego, warunków bezpiecznego wykonywania robót strzałowych zapewniających bezpieczeństwo powszechne dla przyległych do zakładu górniczego terenów,
  • dostosowania prowadzenia eksploatacji pięter tej skarpy do występujących pogorszonych warunków geologiczno-górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry