30 06 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                     Katowice, dnia  26  września 2022 r.

INFORMACJA Nr 33/2022/EW

w sprawie wypadku indywidualnego powodującego czasowa niezdolność do pracy powyżej 60 dni, zaistniałego w dniu 30.06.2022 r., około godziny 530, w odkrywkowym zakładzie górniczym „Brusno”, w miejscowości Brusno, gmina Horyniec, powiat Lubaczów, należącym do przedsiębiorcy AGRO ROZTOCZE Spółka z o.o. z/s w Horyńcu Zdroju, któremu uległ pracownik firmy AGRO Bio-Energia Sp. z o.o., zatrudniony na stanowisku pomocnika operatora maszyn budowlanych.

Przedsiębiorca prowadzi eksploatację wapienia ze złoża „Brusno” w granicach części obszaru i terenu górniczego „Brusno” na powierzchni 1,5 ha, bez użycia materiałów wybuchowych. Eksploatacja prowadzona przy użyciu koparek jednonaczyniowych wyposażonych w młot hydrauliczny. Urobiona kopalina jest składowana na tymczasowych składowiskach oraz poddawana procesowi kruszenia i sortowania przy użyciu mobilnego zestawu krusząco - sortującego. 

W dniu wypadku tj. 30 czerwca 2022 r. o godzinie 500 na teren zakładu górniczego przybyło dwóch pracowników, operator maszyn budowlanych (zwany dalej operatorem maszyn) oraz pomocnik operatora maszyn budowlanych (zwany dalej pomocnikiem), pracownicy podmiotu - AGRO Bio-Energia Sp. z o.o. Zadaniem ww. pracowników była produkcja kruszywa w ciągu technologicznym mobilnych urządzeń przeróbczych. Ww. ciąg technologiczny pracuje w układzie koparki jednonaczyniowej Case 988, ustawionej na nasypie, której zadaniem jest pobieranie urobku i załadunek do kosza zasypowego mobilnej kruszarki udarowej Rockster R900, z której przekruszony urobek transportowany jest przenośnikiem taśmowym na kosz zasypowy mobilnego przesiewacza POWERSCREEN T.CHIEFTAIN 1400, gdzie odbywa się sortowanie urobku na różne frakcje.

Ww. czynności rozpoczęli od dokonania przeglądu maszyn oraz ich zatankowania, po czym operator maszyn przystąpił do uruchamiania w pierwszej kolejności mobilnego przesiewacza, a następnie mobilnej kruszarki, a w tym czasie pomocnik podjął prace ładowarką kołową JCB 456B, w celu dowiezienia urobku wapienia pod zasobnik koparki Case 988.

Podczas próby uruchomienia kruszarki, operator maszyn stwierdził, że rotor kruszarki nie obraca się i aby sprawdzić przyczynę, sterując elementami kruszarki podniósł osłonę gardzieli kruszarki, wyłączył silnik kruszarki oraz następnie wyłączył przesiewacz Powerscreen. Pomocnik zauważywszy, że ww. osłona jest podniesiona przyszedł do operatora, wszedł po drabinie kruszarki na jej górny podest, a następnie na taśmociąg podawczy kosza zasypowego i stwierdził, że kamień zablokował rotor kruszarki. 

Operator maszyn dostarczył młotek pomocnikowi, po czym zszedł na dół. Stojąc przy kruszarce operator maszyn słyszał uderzenia młotka oraz pomocnika, który wyrzucił kamień na przenośnik kruszarki i nagle zaczął wzywać pomocy Operator maszyn wszedł na przenośnik kruszarki i zobaczył w koszu zasypowym skulonego pomocnika z wciągniętą kończyną do rotora kruszarki. Operator ręcznie cofnął rotor o ok. 10 cm, aby uwolnić lewę nogę poszkodowanego. Po uwolnieniu nogi, uchwycił pomocnika pod pachy i wyciągnął go na taśmociąg kosza kruszarki. Po wyciągnięciu poszkodowanego stwierdził, iż nie ma on ran otwartych, jedynie przetarcia skóry na nogach i złamaną lewą nogę, zgłosił wypadek na telefon alarmowy 112, podając miejsce zdarzenia, oraz poinformował o wypadku przedsiębiorcę górniczego: prezesa firmy AGRO ROZTOCZE Spółka z o.o.W celu umożliwienia szybkiego dotarcia karetki dyspozytorzy telefonu alarmowego poprosili, o oczekiwanie na karetkę na drodze dojazdowej w celu wskazania miejsce wypadku. W związku z powyższym operator wezwał telefonicznie następnego pracownika, z prośbą o szybkie przybycie.

Operator do czasu przybycia wezwanego pracownika, oczekiwał przy poszkodowanym po czym udał się samochodem na skrzyżowanie dróg dojazdowych celem oczekiwania na pogotowie ratunkowe. 

Po przybyciu Pogotowia Ratunkowego, poszkodowanemu udzielono pomocy na kruszarce, gdzie następnie wraz ze Strażą Pożarną umieszczono go w noszach „pneumatycznych” oraz z wykorzystaniem łyżki ładowarki przetransportowano go na dół i następnie przeniesiono do karetki pogotowia, gdzie oczekiwał na przylot Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odtransportowało pomocnika do Szpitala w Lubaczowie. W godzinach popołudniowych poszkodowany został przetransportowany przez LPR do Szpitala w Rzeszowie.

Przyczyną wypadku było pochwycenie lewej nogi poszkodowanego przez listwy udarowe rotora kruszarki (dociśnięcie jej do ściany odbojowej), następstwem czego było przewrócenie się poszkodowanego i uderzenie prawą stroną ciała o elementy komory kruszarki.

Do wypadku doszło wskutek wejścia poszkodowanego do gardzieli komory kruszącej kruszarki, (bez zabezpieczenia rotora przed jego obrotem), w celu ręcznego uwolnienia zablokowanego kamieniami rotora. W wyniku odblokowania rotora, pod ciężarem poszkodowanego nastąpił obrót rotora oraz pochwycenie lewej nogi poszkodowanego przez listwy kruszące rotora, co doprowadziło do uderzenia poszkodowanego prawą strona ciała o wlot kruszarki i powstanie opisanych wyżej obrażeń.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie wydał decyzję nakazującą wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji mobilnej kruszarki ROCKSTER R-900, do czasu doprowadzenia jej stanu technicznego, w zakresie:

  • tylnych wyłączników awaryjnych,
  • lampki sygnalizacyjnej dot. awaryjnych stanów pracy kruszarki, 

do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz dokonania komisyjnego odbioru stanu technicznego ww. kruszarki i wydania przez kierownika ruchu zakładu górniczego pisemnego zezwolenia na oddanie jej do ruchu w zakładzie górniczym Brusno.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie. 

do góry