30.12.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 23.01.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 62/2013/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu – procesie osuwiskowym w zakładzie górniczym „JARO” S.A. w Jaroszowie, należącym do przedsiębiorstwa „JARO” S.A – stwierdzonym w dniu 30 grudnia 2013 r. około godz. 900.

Proces przemieszczenia skarpy w Kopalni „JARO” S.A. miał charakter strukturalny o łagodnej dynamice i objęło odcinek około 150-metrowy zbocza północnego odkrywki „Stanisław-Północ”, od powierzchni terenu (rzędna +190 m n.p.m.) do poziomu +163 m. Maksymalne przemieszczenie poziome oszacowane po kolejnych dniach obserwacji wyniosło około 0,7 m, pionowe - około 0,6 m. Maksymalne rozwarcie szczeliny około 0,4 m. Najmniejsza odległość linii pęknięcia powierzchni przebiegała w odległości około 10 m od górnej krawędzi zbocza. Poza szczelinami wyznaczającymi granice zjawiska nie nastąpiły istotne zmiany w układzie pięter na zboczu. Według obserwacji z 02.01. i 03.01.2014 r. proces jest w fazie wygaszania. Prognozowana intensywność procesu w zakresie „zrzutu/rozwarcia” może osiągać wielkość 5 do 8 cm/dobę do całkowitego wygaszenia. Niewielkie zagrożenie związane było z wystąpieniem szczelin i zostało usunięte poprzez ich zasypanie.

Od dnia 24 grudnia 2013 r., do dnia 07.01.2014 r. ruch zakładu górniczego został wstrzymany decyzją KRZG z uwagi na świąteczną przerwę technologiczną, który ustalił harmonogram kontroli wyrobiska w tym czasie. W dniu 30 grudnia, podczas rutynowej kontroli wyrobiska stwierdzono uszkodzenie przenośnika N-63 spowodowane podniesieniem spągu poziomu +165 m, wywołanym procesem przemieszczenia się skarpy (osuwiskiem) i natychmiast powiadomiono przebywającą na urlopie KRZG.

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu został poinformowany o niebezpiecznym zdarzeniu w dniu 30.12.2013 r., około godz. 1200. Z uwagi na wystąpienie zjawiska na zboczu przemieszczającym się w kierunku filara ustanowionego dla drogi krajowej nr 5, przeprowadzono oględziny miejsca i rejonu niebezpiecznego zdarzenia, podczas których stwierdzono, że:

 • najmniejsza odległość górnej krawędzi osuwiska znajdowała się w odległości 45 m od granicy filara dla DK nr 5 i około 110 m od jezdni, 
 • fragment trasy przenośnika N-63 został uszkodzony wskutek przemieszczenia się (wypiętrzenia) spągu poziomu +165, na około 0,7 m, 
 • maszyny znajdujące się w wyrobisku zostały wycofane w bezpieczne miejsca, 
 • w wyrobisku prowadzono wstępne roboty ziemne związane z zabezpieczeniem przedpola osuwiska, 
 • służba miernicza zakładu górniczego wykonywała pomiary na liniach pomiarowych założonych w wyrobisku i jego otoczeniu, w tym na specjalnej linii pomiarowej zastabilizowanej w filarze DK nr 5 w celu regularnej (comiesięcznej) kontroli stateczności filara ochronnego, 
 • w trakcie prowadzonych przez OUG czynności, obecny był ekspert z zakresu geotechniki, wezwany przez KRZG w celu przygotowania ekspertyzy niezbędnej dla zespołu do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu górniczego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, po przeprowadzonych oględzinach, nakazał:

 1. wstrzymać ruch zakładu górniczego „JARO” S.A. w rejonie zagrożenia osuwiskowego na zboczu północnym odkrywki „Stanisław-Północ”, od powierzchni terenu do poziomu +160 m do czasu:
  • przeanalizowania, na podstawie opinii służb specjalistycznych, warunków stateczności w rejonie objętym osuwiskiem wraz z prognozą maksymalnego zasięgu osuwiska, 
  • oznakowania i zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych prognozowanej strefy maksymalnego zasięgu osuwiska;
 2. monitorować stan skarp i zboczy w zakładzie górniczym „JARO” S.A., z częstotliwością ustaloną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, do czasu stwierdzenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego – na podstawie opinii służb specjalistycznych – powrotu zagrożenia osuwiskowego do stanu obserwowanego przed dniem 30 grudnia 2013 r. 
 3. wstrzymać ruch przenośnika N-63, uszkodzonego wskutek przemieszczenia podłoża, do czasu doprowadzenia jego stanu do zgodności z dokumentacją techniczną.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry