3 09 2015

  Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 11 września 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 48/2015/EW

w sprawie awarii zasilania w energię elektryczną części obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego, zaistniałej w dniu 3 września 2015 r. o godzinie 716 w zakładzie górniczym TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie.

Awaria zasilania w energię elektryczną dotyczyła części obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego w rejonie „Sobieski”.

W zakładzie górniczym TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski wyodrębniono dwa rejony: „Piłsudski” i „Sobieski”. Każdy z rejonów posiada dwa niezależne zasilania
w energię elektryczną. Brak jest możliwości wzajemnego rezerwowania zasilania między tymi rejonami. Wyrobiska zakładu górniczego przewietrzają stacje wentylatorów głównych przy szybach „Leopold” i „Traugutt”. Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Leopold” przewietrza wyrobiska w rejonie „Sobieski”, a stacja przy szybie „Traugutt” wyrobiska przy szybie „Piłsudski”.

Główne Stacje Zasilające w rejonie „Piłsudski”: rozdzielnie 6 kV R-1 „P” i R-2 „P” zasilono dwoma wiązkami kablowymi z rozdzielni 6 kV GPZ 110/20/6 kV „Jaworzno I”, będącej własnością dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie oraz dwoma wiązkami kablowymi poprzez rozdzielnię RK-6 kV, z  kopalnianej rozdzielni 110/6 kV. Rozdzielnia ta, wyposażona w dwa transformatory 110/6kV, 16 MVA zasilana jest z sieci nadrzędnej dwoma liniami napowietrznymi 110 kV. Pomiędzy rozdzielniami 6 kV
R-1 „P” i R-2 „P” istnieje możliwość wzajemnego rezerwowania zasilania dwoma wiązkami kablowymi.

Główną Stację Zasilającą w rejonie „Sobieski” - rozdzielnię 6 kV R-1 „S”, zasilono trzema niezależnymi wiązkami kablowymi z rozdzielni 6 kV GPZ 110/6 kV „Sobieski”, będącej własnością dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.

Zasilanie pierwsze rozdzielni 6 kV R-1 „S” w rejonie „Sobieski” zrealizowano:

  • torem kablowym SIN, wykonanym wiązką kabli 6 kV 3x(2xYHKXS 1x400/50 mm2
    – 640 m), wyprowadzonym z pola nr 22 rozdzielni 6 kV GPZ 110/6 kV „Sobieski” do pola nr 10 sekcji A rozdzielni 6 kV R-1„S”,
  • torem kablowym SIV, wykonanym wiązką kabli 6 kV 5x(YAKYFpy 3x240 mm2
    – 500 m), wyprowadzonym z pola nr 13 rozdzielni 6 kV GPZ 110/6 kV „Sobieski” do pola nr 29 sekcji B rozdzielni 6 kV R-1„S”,

natomiast zasilanie drugie torem kablowym SII, wykonanym wiązką kabli 3x(AKFta 3x240 mm2 – 820 m) + 3x(YAKYFty 3x240 mm2 – 80 m), wyprowadzonym z pola nr 24 rozdzielni 6 kV GPZ 110/6 kV „Sobieski” do pola nr 44 sekcji C rozdzielni 6 kV R-1„S”.

W dniu 3 września 2015 r. rozdzielnia 6 kV R-1 „S” w rejonie „Sobieski zasilona była dwoma torami kablowymi z rozdzielni 6 kV GPZ 110/6 kV „Sobieski”. Tor kablowy SIN zasilał system I rozdzielni, natomiast tor kablowy SIV system II. Tor kablowy SII był pod napięciem od strony dostawcy energii elektrycznej.

O godzinie 716 nastąpiło awaryjne wyłączenie spod napięcia rozdzielni 6 kV R-1 „S” w rejonie „Sobieski”. Tory kablowe 6 kV SIN, SII i SIV, zasilające rozdzielnię, zostały pozbawione napięcia od strony rozdzielni 6 kV GPZ 110/6 kV „Sobieski”, będącej własnością dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. W tym czasie w rejonie „Piłsudski” nie odnotowano przerw w dostawie energii elektrycznej. Stacja wentylatorów głównych przy szybie „Leopold” pracowała bez zakłóceń.

Awaryjne wyłączenie spod napięcia rozdzielni 6 kV R-1 „S” spowodowało pozbawienie zasilania w energię elektryczną części maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów na powierzchni i częściowo w wyrobiskach w rejonie „Sobieski”. Zasilania w energię elektryczną pozbawione zostały między innymi:

  • górnicze wyciągi szybowe szybu „Sobieski III”,
  • górniczy wyciąg szybowy szybu „Traugutt”,
  • stacja wentylatorów głównych przy szybie „Traugutt”,
  • urządzenia i układy głównego odwadniania na poziomach 215 m i 500 m.

W związku z zaistniałą sytuacją (wyłączeniem z ruchu stacji wentylatorów głównych przy szybie „Traugutt”, przewietrzającej wyrobiska w rejonie „Piłsudski” przy pracującej stacji wentylatorów głównych przy szybie „Leopold”), w celu przywrócenia przewietrzania wyrobisk w rejonie „Piłsudski”, zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie ratownictwa, wykonano niezbędne zmiany w układzie wentylacyjnym kopalni i zwiększono wydajność pracującego wentylatora w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Leopold”.

O godzinie 835 dostawca energii elektrycznej przywrócił zasilanie rozdzielni 6 kV R-1 „S” trzema zasilającymi torami kablowymi 6 kV. O godzinie 846 uruchomiono stację wentylatorów głównych przy szybie „Traugutt”. Następnie o godzinie 900 załączono do ruchu  maszynę wyciągową górniczego wyciągu szybowego szybu „Sobieski III”, przedział klatkowy. Po wykonaniu oględzin i niezbędnych czynności łączeniowych przywrócono zasilanie pozostałych maszyn, urządzeń, instalacji i obiektów w rejonie „Sobieski”.

W związku z awarią wstrzymano wydobycie, a załoga w ilości 195 osób, zatrudniona w rejonie „Piłsudski” na zmianie I, rozpoczynającej się o godzinie 530 i 630, została wycofana z wyrobisk i skierowana do obiegowego prądu powietrza w miejscach podziału pracy i po przywróceniu zasilania podjęła pracę. Wyprowadzanie załogi przeprowadzono bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. W wyniku awarii zasilania w energię elektryczną nie zachodziło zagrożenie dla ruchu zakładu górniczego. W trakcie trwania awarii nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi w rejonie „Sobieski” i nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.

Przyczyną awarii był zanik napięcia w liniach 6 kV zasilających rozdzielnię 6 kV R-1 „S” spowodowany najprawdopodobniej wyłączeniem linii energetycznej 110 kV relacji: GPZ Sobieski – SE Dwory, zasilającej GPZ 110/6 kV „Sobieski”, będącej własnością dostawcy energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie Obecnie służby dostawcy energii elektrycznej ustalają przyczyny awarii w sieci 110 kV.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry