4 11 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                  Katowice, dnia  27 marca 2023 r.

INFORMACJA Nr 44/2022/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 4 listopada 2022 r. około godziny 1650 w ruchu Kopalni Odkrywkowej Dolomitu „Dubie” należącej do przedsiębiorcy KOSD Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP Sp. z o.o. Sp. k. w Rudawie, któremu uległ operator koparki (pracownik własny przedsiębiorcy).

Kopalnia Odkrywkowa Dolomitu „Dubie” prowadzi eksploatację dolomitów dewońskich przy użyciu materiałów wybuchowych, w wyrobisku stokowo-wgłębnym, systemem ścianowo - zabierkowym na siedmiu poziomach wydobywczych w kierunku północnym, zachodnim i południowym. Do wypadku doszło na zachodnim zboczu wyrobiska w rejonie zabierki na poziomie 340 postępującej w kierunku północnym. Na poziomie 340 był niewybrany urobek pozostawiony po wcześniejszych odstrzałach z poziomu 360 na 340. 

W dniu 04.11.2022 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1400 sztygar zmianowy skierował operatora do obsługi koparki Volvo typu EC480EL. Zadaniem operatora było wybieranie urobku zalegającego na poziomie 340 oraz obniżenie spągu tego poziomu w celu zachowania stałej rzędnej poziomu i zrzucanie wybranego materiału na poziom 325. Sztygar zmianowy na miejscu wskazał operatorowi bezpieczne miejsce zrzutu urobku oraz określił przybliżoną rzędną, do której miał być obniżony spąg poziomu 340. W rejonie planowanych prac krawędź poziomu 340 była zabezpieczona obwałowaniem o wysokości od 0,7 m do 1,3 m. Z uwagi na szerokość poziomu wynoszącą około 15 m operator w pierwszej kolejności urobek spod ściany przerzucał w pobliże krawędzi poziomu 340, następnie przestawiał koparkę i zrzucał urobek na poziom 325. Około godziny 1615 sztygar zmianowy skontrolował stanowisko pracy operatora, omówił dalszy tok prac i udał się w kierunku zakładu przeróbczego na poziomie 360. Po zakończeniu prac związanych ze zrzucaniem urobku około godziny 1650 operator rozpoczął jazdę wstecz w kierunku krawędzi zabierki z kabiną operatora i wysięgnikiem skierowanym tyłem do kierunku jazdy. Operator przejechał pas bezpieczeństwa wynoszący 3 m, najechał na obwałowanie i kontynuował jazdę wstecz, co spowodowało utratę stabilności koparki i jej spadniecie na poziom 325.

Po zdarzeniu operator wyszedł o własnych siłach z koparki i telefonicznie powiadomił sztygara zmianowego ze zmiany poprzedniej. Ten o wypadku powiadomił sztygara prowadzącego zmianę, który wraz z kierowcą wozidła udał się na miejsce zdarzenia. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia operatora, samochodem terenowym operator został przetransportowany do budynku socjalno-administracyjnego. Kierownik kopalni wezwał karetkę pogotowia. Po przyjeździe karetki pogotowia ratunkowego opiekę nad operatorem przejął ratownik medyczny. Operatora na dalsze badania odwieziono do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. 

Do wypadku przyczyniło się nieprawidłowe użytkowanie koparki, polegające na:

 • braku zachowania należytej uwagi przy wykonywaniu manewrów w ograniczonej przestrzeni,
 • przejechaniu pasa bezpieczeństwa i obwałowania na krawędzi zabierki.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie:

 1. Decyzją nr 1/W z dnia 05.11.2022 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego Kopalnia Odkrywkowa Dolomitu „Dubie” w części dotyczącej:
  1. Eksploatacji złoża w piętrze poziomu 340 i poziomu 325, do czasu:
   • uzupełnienia brakującej części obwałowania górnej krawędzi ociosu piętra poziomu 325 (na poziomie 340),
   • usunięcia z poziomu 325 koparki Volvo typu EC480EL zgodnie z postanowieniami Decyzji nr 1/N z dnia 5 listopada 2022 r.
  2. Eksploatacji koparki gąsiennicowej Volvo typu EC480EL, do czasu:
   • przeprowadzenia szczegółowej kontroli stanu technicznego koparki uszkodzonej w wyniku jej spadku z poziomu 340 na poziom 325 przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
   • usunięcia stwierdzonych w wyniku ww. kontroli uszkodzeń,
   • uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie koparki do ruchu, wydanego na podstawie protokołu odbioru technicznego przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym przez wyznaczoną komisję.
 2. Decyzją nr 1/N z dnia 05.11.2022 r. nakazał:
  1. Wytransportować uszkodzoną koparkę gąsiennicową Volvo typu EC480EL z poziomu 325 na zasadach określonych w technologii zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Zabezpieczyć do badań koparkę gąsiennicową Volvo typu EC480EL, uszkodzoną w wyniku spadku z poziomu 340 na poziom 325.
 3. Decyzją z dnia 07.11.2022 r. nakazał:
  1. Sprawdzenie, przez wyspecjalizowaną jednostkę, prawidłowości rozwiązań technicznych zastosowanych w ruchu Kopalni Odkrywkowej Dolomitu „Dubie”, poprzez uzyskanie oceny stanu technicznego koparki Volvo typu EC480EL nr seryjny VCEC480EC00310701 w zakresie zgodności z postanowieniami przynależnej dokumentacji techniczno - ruchowej, w celu określenia przyczyn zaistniałego wypadku w dniu 04.11.2022r. z udziałem ww. koparki.
  2. Przedstawienie Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wyników czynności sprawdzających, określonych w punkcie 1. niezwłocznie po zakończeniu tych czynności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry