4.06.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.06.2010 r.

INFORMACJA Nr 36/2010/EW

o wypadku lekkim zaistniałym w dniu 04 czerwca 2010 r., około godz. 1428, związanym z wystąpieniem w prawym skrzydle pola XVII/1 oddziału G-22 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna”, tąpnięcia wywołanego wstrząsami górotworu o energiach: 1,7 x 107J o godz. 1428 oraz 4,2 x 107J o godz. 1434.

Wypadek lekki miał miejsce w pasie P-16, między komorami K-32 i K-31 prawego skrzydła frontu eksploatacyjnego pola XVII/1, na poziomie 1050 m w rejonie szybów północnych kopalni. W polu XVII/1 wybierano złoże rudy miedzi systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu R-UO (dla złoża o miąższości poniżej 7m), systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną dla warunków występowania zmiennej stateczności stropu RG-8 (dla złoża o miąższości powyżej 7m) oraz systemem komorowo-filarowym z likwidacją dolnej warstwy podsadzką suchą RG-6 (dla złoża o miąższości powyżej 7 m, na odcinku między komorami K-3 a K-10 do wysokości pasa P-10a włącznie). Złoże rudy miedzi występowało w stropie piaskowca i w skałach węglanowo-łupkowych cechsztynu, a jego miąższość wynosiła od 4,0 m do 13,0 m. Złoże zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zaliczono do klasy drugiej a spągu do klasy pierwszej. Dla robót eksploatacyjnych były opracowane: projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano kotwy wklejane o długości żerdzi 1,8 m i 2,6 m, oraz kotwy stalowe rurowo-cierne w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwy linowospoiwowe o długości lin 5 m i 7 m, obudowę podporową tj. stojaki hydrauliczne ze stropnicą, drewniane stojaki i stosy podporowe oraz stropnice płytowe typu SP.

W dniu 04.06.2010 r., o godz. 1428 i 1434, na prawym skrzydle pola XVII/1 kopalni „Rudna” wystąpiły wstrząsy górotworu odpowiednio o energiach E = 1,7 x 107J i E = 4,2 x 107J, których epicentra zlokalizowano: pierwszy z nich 90 m od pasa P-17 w caliźnie pola na przedłużeniu komory K-33, a drugi w zrobach własnych na przedłużeniu komory K-30.

W tym czasie w polu XVII/1 znajdowało się 21 pracowników. 1 pracownik, operator ładowarki Łk-4 typu Toro 0010LP, uległ, w czasie przejazdu pasem P-16, wypadkowi lekkiemu. Poszkodowanego przewieziono do Szpitala Miejskiego w Górze. Według opinii lekarskiej doznał urazu głowy i kręgosłupa szyjnego.

Przyczyną wypadku lekkiego było uderzenie poszkodowanego, wypchniętą podmuchem szybą kabiny, w głowę.

Po wystąpieniu wstrząsów, 21 pracowników (w tym poszkodowany), samodzielnie wycofało się do punktu zbornego.

W czasie oględzin miejsca wypadku i wyrobisk pola XVII/1 stwierdzono, że wstrząsy o energiach 1.7 x 107J i 4.2 x 107J z dnia 04.06.2010 r. spowodowały następujące skutki:

 1. Urobienie ociosów na głębokość około1,0m w komorach K-34 K-35, na odcinku od czoła przodków do pasa P-16.
 2. Urobienie na głębokość do 0,5m i obsypanie ociosów w pozostałych komorach od K-27 do K 39 na prawej części frontu, na odcinku od czoła przodków do pasa P-16.
 3. Obsypanie ociosów wzdłuż chodnika T-243a i komory K-26, na odcinku między przecinką 11 oraz przecinką 13.
 4. Zawały i opadnięcie warstw stropowych w następujących wyrobiskach:
  • w pasie P-17 na skrzyżowaniu z komorami K-37, K-38, na wysokość do 4,0 m,
  • w pasie P-17 na skrzyżowaniu z komorami K-32, K-33, na wysokość do 1,5 m,
  • w komorze K-28 na odcinku od pasa P-17 (bez pasa) do pasa P-16 włącznie, na wysokość do 1,8 m.
 5. Powiększenie zasięgu wcześniejszych obwałów w komorach K-35, K-36 do wysokości pasa P-16 na wysokość do 3 m.

Na podstawie oceny skutków zjawisko zakwalifikowano jako tąpnięcie.

W dniu 04 czerwca 2010 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch w części pola XVII/1, w granicach między komorą K-27 włącznie oraz komorą K-39 włącznie, do czasu przeprowadzenia oględzin skutków wstrząsów w wyrobiskach górniczych oraz miejsca wypadku lekkiego.

Po oględzinach przeprowadzonych w dniu 05.06.2010 r. na zm. I Dyrektor OUG nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w części dotyczącej robót rozcinkowych i likwidacyjnych na prawym skrzydle pola XVII/1 pomiędzy chodnikiem T-236a włącznie i komorą K-24 włącznie, do czasu:
  a. przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy,
  b. bezpiecznego usunięcia skutków tąpnięcia i wydobycia maszyn w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna”.
 2. Wznowienie robót rozcinkowych i likwidacyjnych na prawym skrzydle pola XVII/1 oddziału G-22 może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu w obowiązującym trybie.

Po przeprowadzonej w dniu 07 czerwca 2010 r. analizie aktywności sejsmicznej i aktualnej sytuacji geomechanicznej w obu częściach frontu Dyrektor nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, w części dotyczącej robót rozcinkowych w całym polu XVII/1 i likwidacyjnych na prawym skrzydle pola XVII/1 pomiędzy chodnikami T-243a oraz W-236a włącznie, do czasu:
  • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy,
  • bezpiecznego usunięcia skutków tąpnięcia i wydobycia maszyn w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna”,
  • dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy sytuacji górniczo-geologicznej, oceny stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami oraz opracowania projektu robót niezbędnych dla odtworzenia frontu eksploatacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności oraz skutków zaistniałego tąpnięcia.
 2. Uzyskać opinię Zespołu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem, w składzie poszerzonym o niezależnych ekspertów, w zakresie pkt. 1.c.

Wznowienie robót upodatniających filary wielkogabarytowe na lewym skrzydle frontu tj. od komory K-8 do K-19, pomiędzy pochylniami J-13 i J-14, odtwarzających linię frontu i robót likwidacyjnych na prawym skrzydle, pomiędzy chodnikiem T-243a i W-236a pola XVII/1 oddziału G-22, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 Prawa geologicznego i górniczego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 105 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.).

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry