4.07.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.07.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 36/2011/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 3.07.2011 r. o godz. 855 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum" Ruch Centrum w Bytomiu, w rejonie ściany 6 w pokładzie 510 w.d.

Pożar endogeniczny zaistniał w chodniku 6/4 około 20 m od na zachód od linii rozpoczęcia eksploatacji pokładu 510 w.d. (warstwy dolnej, przyspągowej) ścianą 6.

Pokład 510, o grubości od 9,0 do 9,5 m i nachyleniu do 110, zaliczony został do III stopnia zagrożenia tąpaniami, I kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, a węgiel z tego pokładu zakwalifikowany został do IV grupy skłonności do samozapalenia. Na podstawie badań węgla pokładu 510 wyznaczono energię aktywacji wynoszącą 46 kJ/mol i wskaźnik Sza wynoszący 107°C/min oraz określono czas inkubacji pożaru wynoszący 59 dni.

W dniu 24.01.2011 r. oddano do ruchu ścianę 6 w pokładzie 510 w.d., prowadzoną systemem poprzecznym z podsadzką hydrauliczną, na wysokość do 2,4 m i przewietrzaną na „Y” „odwrócony”. Chodnikiem 6/4 w pokładzie 510 w.d. przepływało powietrze w ilości około 1800 m3/min., do skrzyżowania ze ścianą 6, z czego około 800 m3/min. kierowano do ściany. Do dnia 03.07.2011 r. ścianą uzyskano postęp 370 m.

W dniu 27.06.2011 r. w chodniku 6/4, na odcinku utrzymywanym na zachód od linii rozpoczęcia ściany 6, rozpoczęto prace profilaktyczne polegające na uszczelnieniu otoczenia wyrobiska spoiwem anhydrytowym. W dniu 03.07.2011 r. o godz. 730 analizator tlenku węgla, zabudowany w chodniku 8/6 w prądzie powietrza odprowadzanym ze ściany 6 w pokładzie 510 w.d., zarejestrował sukcesywny wzrost zawartości CO z 0,0002% (2ppm) do 0,0063% (63 ppm). Przyczyną zarejestrowanego wzrostu zawartości tlenku węgla, było jego wzmożone wydzielanie w chodniku 6/4 w rejonie wykonywanego uszczelnienia otoczenia wyrobiska. W tym rejonie stwierdzono także lekkie dymy. Wobec utrzymywania się w przepływowym prądzie powietrza zawartości tlenku węgla przekraczających wartość 26ppm oraz lekkich dymów, w chodniku 6/4 w pokładzie 510 wd., kierownik ruchu zakładu górniczego o godz. 855 podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. W związku z rozpoczęciem akcji przeciwpożarowej nie było konieczności wycofywania pracowników z wyznaczonej strefy zagrożenia. Zgodnie z planem akcji przeciwpożarowej w chodniku 6/4 w pokładzie 510 w.d. kontynuowano prace związane z uszczelnianiem otoczenia wyrobiska oraz rozpoczęto wtłaczanie spoiwa anhydrytowego z antypirogelem do otworów wykonywanych w stropie i ociosach wyrobiska. W akcji brały udział zastępy ratownicze z KWK „Bobrek-Centrum” oraz OSRG w Zabrzu i Bytomiu, a także pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu. Akcja przeciwpożarowa zakończona została w dniu 4.07.2011 r. o godz. 2205.

Nadzór nad akcją przeciwpożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozagrzanie się spękanego węgla pokładu 510 w otoczeniu chodnika 6/4.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry