4.09.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 15.09.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 66/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 04.09.2010 r. o godzinie 620 w KHW S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ nadgórnik oddziału wydobywczego KG-1, lat 27, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek zaistniał w dowierzchni 11a/II, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 202, w pokładzie 510 na poziomie 550 m. Ściana 202, o długości 132-142 m, eksploatowana była systemem poprzecznym z podsadzką hydrauliczną na wysokość do 2,6 m. Pokład 510, o nachyleniu 5o- 8o, zaliczony został do II kategori zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia tąpaniami. Ściana 202 wyposażona była w 65 sekcji obudowy zmechanizowanej z podziałką 2,0 m, w tym 61 szt. sekcji typu KHW-12/28-POz/Pp (sekcje liniowe) i 4 szt. sekcji typu KHW-12/28-POz/Pp/BSN (sekcje skrajne, po dwie od strony napędu i stacji zwrotnej), kombajn ścianowy typu KSW-880 EU, przenośnik zgrzebłowy (ścianowy) typu Rybnik 850 i przenośnik zgrzebłowy (podścianowy) typu Grot 850, na trasie którego zabudowana była kruszarka kęsów typu Skorpion 1800P. Napęd przenośnika ścianowego połączony był ze stacją zwrotną przenośnika podścianowego trwale, poprzez kostrukcję przesypu krzyżowego.

W dniu 03.09.2010 r. na zmianie D, trwającej od godziny 2400 do 730 dnia następnego, ściana nie była obłożona do wydobycia. Dla przygotowania ściany do eksploatacji, na zmianie A w dniu 04.09.2010 r., dostarczono do niej stojaki drewniane i skrócono trasę przenośnika ścianowego. Po zakończeniu prac, na polecenie nadgórnika, pracownik obsługujący przenośnik uruchomił go z pulpitu sterowniczego, znajdującego się w dowierzchni 11a/II w rejonie skrzyżowania ze ścianą.

Z nieustalonych przyczyn nadgórnik znalazł się na trasie będącego w ruchu przenośnika ścianowego i około godziny 620 został pochwycony przez zgrzebło i częściowo wciągnięty pod odkładnię napędu krzyżowego, gdzie doznał obrażeń obu nóg. Poszkodowanego uwolnił wezwany na miejsce zastęp ratowników, a lekarz stwierdził otwarte złamanie obu kończyn dolnych. Po przewiezieniu do szpitala i wykonaniu dodatkowych szczegółowych badań wydano opinię lekarską, w której stwierdzono u poszkodowanego amputację nadkolanową kończyny dolnej prawej i amputację stopy lewej.

W trakcie oględzin rejonu ściany 202 w pokładzie 510 pracownicy zatrudnieni na zmianie z poszkodowanym udzielali nieprecyzyjnych wyjaśnień. Wobec powyższego według aktualnej wiedzy nie można określić jednoznacznych okoliczności i przyczyn wypadku.

W wyniku przeprowadzonych oględzin Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Nakazał:
  Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850, zabudowanego w ścianie 202 w pokładzie 510 na poziomie 550m, do czasu umożliwienia jego wyłączenia przy pomocy wyłącznika awaryjnego zabudowanego na napędzie tego przenośnika.
  Przed wznowieniem eksploatacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850 przeprowadzić ponowny odbiór techniczny przenośnika przez komisję w składzie ustalonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskać zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu.
 2. Zalecił:
  • badać stan techniczny oraz określić przyczyny niesprawności wyłącznika awaryjnego zatrzymania typu WZA-1, nr fabryczny 58/2010, zabudowanego na napędzie przenośnika ścianowego typu Rybnik 850, eksploatowanego w ścianie 202 w pokładzie 510 na poziomie 550 m, pod względem prawidłowości zastosowanego rozwiązania technicznego w aspekcie awaryjnego zatrzymywania przenośnika zgrzebłowego. Wyniki badania stanu technicznego tego wyłącznika niezwłocznie przedłożyć dyrektorowi OUG w Katowicach,
  • ponownie przeszkolić pracowników zakładu górniczego w zakresie organizacji pracy na skrzyżowaniach wyrobisk ścianowych z chodnikami przyścianowymi oraz zasadami przechodzenia przez trasy przenośników,
  • zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry