4.10.2010.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.10.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 71/2010/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 04.10.2010 r., w KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu w rejonie drążonego chodnika 41/III (warstwa III) w pokładzie 510 na poziomie IV.

Pożar zaistniał w chodniku 41/III drążonym w trzeciej warstwie (pod zrobami zawałowymi dwóch wybranych) pokładu 510. Pokład 510, o miąższości około 15,5 m i nachyleniu do 30o, zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III stopnia zagrożenia wodnego oraz V grupy skłonności do samozapalenia. Chodnik 41/III wykonywano jako wyrobisko przyścianowe dla nowoprojektowanej ściany i do dnia 04.10.2010 r. wydrążono około 650 m. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją odrębną tłoczącą.

W dniu 04.10.2010 r. około godz. 1730 Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach powziął informacje o pożarze w chodniku 41/III. Do kopalni skierowany został nadinspektor Urzędu, w celu przeprowadzenia kontroli doraźnej. W trakcie kontroli, przeprowadzonej przy współudziale głównego specjalisty Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego, w chodniku 41/III, na początkowym około 60 m odcinku, dokonano pomiarów stężeń gazów przyrządem pomiarowym typu Dräger X-am 5000, będącym na wyposażeniu Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W wyniku wielokrotnie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono występowanie stężeń tlenku węgla, o wartości do 52 ppm, w prądzie powietrza przewietrzającym chodnik. Na miejsce wezwano zastęp ratowniczy, którego zastępowy dokonał pomiarów stężeń gazów przyrządem pomiarowym typu ATX-620, będącym na wyposażeniu zastępu. Pomiary wykazały występowanie stężeń tlenku węgla o wartości 42ppm. W związku z występowaniem tlenku węgla powyżej dopuszczalnej wartości (26ppm), na polecenie kontrolujących, wycofano 12 osób zatrudnionych w chodniku 41/III, które wycofały się z użyciem aparatów ucieczkowych oraz rozpoczęto o godzinie 2310 prowadzenie akcji pożarowej. Akcję pożarową prowadził dyspozytor ruchu zakładu górniczego, a od godziny 2355 kierowanie akcją przejął Naczelny Inżynier - I z-ca kierownika ruchu zakładu górniczego. Ze strefy zagrożenia obejmującej wyrobiska, którymi odprowadzano powietrze do szybu wentylacyjnego, wycofano łącznie 83 osoby. Akcja ratownicza polegała na zabezpieczeniu dojść do strefy zagrożenia posterunkami zabezpieczającymi oraz doprowadzeniu do chodnika 41/III linii chromatograficznej. Plan prac przewidywał wykonanie izolacji ociosów i stropu chodnika, w rejonie cechy 300 m, tj. w miejscu stwierdzonego wydzielania się tlenku węgla. Izolację wykonywano na długości około 37 m przy użyciu spoiwa anhydrytowego. Sposób prowadzenia prac ratowniczych został pozytywnie oceniony przez Zespól doradczy kierownika akcji, w skład którego wchodzili specjaliści z zakresu aerologii.

W dniu 06.10.2010 . o godzinie 600, po wykonaniu izolacji w chodniku 41/III
i ustabilizowaniu się składu atmosfery w rejonie prowadzonych prac, kierownik akcji zakończył nadzorowaną przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach akcję ratowniczą.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się spękanego węgla pokładu 510 w otoczeniu drążonego chodnika 41/III.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry