5.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.07.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 50/2009/EW

w sprawie napływu wody do wyrobiska w Zakładzie Górniczym Kopalni Wapienia „Strzelce Opolskie” w Strzelcach Opolskich, należącej do Górażdże Cement S.A. w Choruli.

Kopalnia Wapienia „Strzelce Opolskie” eksploatuje złoże wapieni triasowych, w obszarze górniczym o powierzchni 2,2998 km², systemem ścianowym na dwóch poziomach wydobywczych I i II. Złoże urabiane jest metodą strzelania długimi otworami, a następnie urobek ładowany jest koparkami hydraulicznymi lub ładowarkami kołowymi na mobilne zakłady przeróbcze albo na samochody technologiczne i przewożony na zwałowisko zakładu przeróbczego. Wydobycie prowadzone jest poniżej zwierciadła wód gruntowych, a depresja dla poziomu III (o rzędnych +180,2 - +190,4 m npm) – nieeksploatowanego, wynosi 18,6 m. Zwierciadło swobodne wód podziemnych występuje na wysokości spągu poziomu I o rzędnej +221 m npm.

W dniu 5.07.2009 r. około godz. 10oo stwierdzono przekroczenie stanu alarmowego poziomu lustra wody w rząpiu pompowni na poziomie II na rzędnej +187,7 m npm. Spowodowane to było wzmożonym napływem wód z terenów przyległych do kopalni, pochodzących z intensywnych opadów atmosferycznych. Napływ wody do wyrobiska powodował podnoszenie się powierzchni lustra wody na poziomie III i przekroczył poziom spągu poziomu II. W celu niedopuszczenia do dalszego podnoszenia lustra wody w rząpiu pompowni na poziomie II, zasypano kanały doprowadzające wodę z wyrobiska poziomu III oraz obwałowano i podniesiono skarpy, w dwóch miejscach, na spągu tego poziomu. Cały czas prowadzono odwadnianie trzema pompami firmy FLYGT, dwoma typu CP 3231.705.430, o wydajności 760 m3/h każda, oraz jedną typu CP 3300.181 HT/452, o wydajności 320 m3/h, zabudowanymi w pompowni. Woda odprowadzana była rurociągiem stalowym, o średnicy 620 mm i długości 3150 m, do rowu A61 i dalej do rzeki Mała Panew. Pomimo tego, że woda napływająca do wyrobiska nie stworzyła bezpośredniego zagrożenia dla pracowników i urządzeń zakładu górniczego, kierownik ruchu zakładu górniczego nakazał wycofać na poziom I koparkę hydrauliczną typu Liebherr R 954 i mobilny zakład przeróbczy typu Hartl Powertrack 440 PR, które znajdowały się na poziomie II.

Przyczyną napływu wody do wyrobiska było przenikanie wody z terenów przyległych do kopalni, po intensywnych opadach atmosferycznych, co spowodowało podniesienie się lustra wody na poziomie III do spągu poziomu II oraz podniesienie się lustra wody w rząpiu pompowni na poziomie II powyżej stanu alarmowego.

W związku z napływem wody do wyrobiska górniczego Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach w wydanej decyzji nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji poziomu II, do czasu usunięcia zagrożenia wodnego wynikającego z napływu wody do poziomu III, oraz określenia sposobu odwodnienia zakładu górniczego, uwzględniającego przewidywane dopływy wody, wynikającego z dokumentacji hydrologicznych i obliczeń hydrologicznych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej zasilającej pompy odwadniające.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry