6 03 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                      

Katowice, dnia 10 marca 2017 r.

INFORMACJA Nr 12/2017/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia zaistniałego w dniu 6.03.2017 r. o godz. 1024 w TAURON WYDOBYCIE S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach w polu nr 4 rozdzielni 6 kV B-0-10.

Rozdzielnia 6 kV B-0-10 zlokalizowana jest na powierzchni zakładu górniczego w rejonie szybu Andrzej II. Wykonana została z pól rozdzielczych typu RSW-10, jako jednosystemowa, trójsekcyjna z dwoma sprzęgłami podłużnymi – w polach nr 4 i 5 oraz w polu nr 7. Rozdzielnię zasilono dwoma niezależnymi liniami kablowymi z rozdzielni 6 kV B-0-1. Pierwsze zasilanie wprowadzono do pola nr 3 sekcji A, natomiast drugie do pola nr 8 sekcji C. Dodatkowo rozdzielnię zasilono linią kablową z rozdzielni 6 kV B-0-3, wprowadzoną do pola nr 6 sekcji B. Z rozdzielni 6 kV B-0-10 zasilano urządzenia stacji wentylatorów głównych Andrzej II. W dniu 6.03.2017 r. sekcje A i C rozdzielni 6 kV B-0-10 zasilane były liniami kablowym z rozdzielni 6 kV B-0-1, sprzęgła podłużne były wyłączone, a linia kablowa zasilania dodatkowego pozostawała pod napięciem od strony rozdzielni 6 kV B-0-3. W stacji wentylatorów głównych Andrzej II pracował wentylator nr W9, zasilany z sekcji C rozdzielni 6 kV B-0-10, natomiast wentylator nr W10 zasilany z A stanowił rezerwę.

W dniu 6.03.2017 r. na zmianie „A”, na podstawie polecenia pisemnego nr 82 z dnia 6.03.2017 r., wykonywano prace w polu sprzęgłowym sekcji A rozdzielni 6 kV B-0-10, składającym się z pól nr 4 i 5, związane z „badaniem i oceną, jakości urządzeń elektroenergetycznych w polach nr 4 i 5 rozdzielni B-0-10 6 kV”. W celu wykonania ww. prac dopuszczający między innymi, wytoczył człony ruchome pola sprzęgłowego: rozłącznikowy w polu nr 4 i wyłącznikowy w polu nr 5 rozdzielni. Ponadto założył uziemiacz przenośny na szynach w przedziale przyłączeniowym pola nr 5, powyżej zacisków żył kabla dopływowego z pola nr 4. Szyny zbiorcze sekcji A pozostawały pod napięciem. Po zakończeniu ww. prac dopuszczający, nie zdejmując uziemiacza w polu nr 5, o godz. 1024 wtoczył człon ruchomy, rozłącznikowy do pola nr 4 powodując zwarcie trójfazowe doziemne szyn zbiorczych sekcji A rozdzielni. Zwarcie zostało wyłączone przez zabezpieczenie elektroenergetyczne typu RIT-213 w polu nr 3 rozdzielni 6 kV B-0-1, co spowodowało zanik napięcia na szynach zbiorczych sekcji A rozdzielni. W wyniku zaistniałego zwarcia pomieszczenie rozdzielni zostało zadymione, całkowitemu zniszczeniu uległo wyposażenie pola nr 4 oraz częściowo zostały uszkodzone odcinki szyn przedziału przyłączeniowego pola nr 5, w miejscach założenia zacisków fazowych uziemiacza przenośnego. Uszkodzeniu uległy również zaciski fazowe i zacisk uziemiający uziemiacza.

W związku z zaistniałym zdarzeniem dopuszczający zgłosił dolegliwości oddechowe związane z zadymieniem pomieszczenia rozdzielni. W związku z powyższym został przewieziony, wezwaną przez dyspozytora ruchu, karetką pogotowia do szpitala powiatowego w Oświęcimiu. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził podrażnienie dróg oddechowych i po obserwacji zezwolił poszkodowanemu na powrót do domu.

W wyniku powstałego zwarcia w polu nr 4 nastąpił przysiad napięcia w sieci 6 kV zakładu górniczego, co spowodowało awaryjne wyłączenie wentylatora nr W9 w stacji wentylatorów głównych Andrzej II i zakłócenia w zasilaniu urządzeń elektroenergetycznych w wyrobiskach. Wentylator główny W9 załączono ponownie do ruchu o godz. 1032.

W związku z postojem stacji wentylatorów głównych Andrzej II (od godziny 1024 do godziny 1032 - 8 minut) dyspozytor ruchu zakładu górniczego wycofał z zagrożonych rejonów łącznie 62 osoby: z przodka nr 325 - 25 osób, z przodka nr 589 – 16 osób, z przodka 589 zachód - 9 osób i z przodka nr 590 – 12 osób. Po przywróceniu przewietrzania wyrobisk, stwierdzeniu obniżenia koncentracji metanu do wartości bezpiecznych i przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych zawartości metanu, wycofana załoga wróciła na miejsca pracy. Wycofanie załogi przeprowadzono bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych oraz nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.

W związku z postojem stacji wentylatorów głównych Andrzej II, w wyrobiskach zakładu górniczego największe (maksymalne) przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu odnotowano w:

  • przodku nr 325 – 2,24 % o godzinie 1140,
  • przodku nr 589 – 1,07 % o godzinie 1140,
  • przodku nr 589 zachód – 9,06 % o godzinie 1140,
  • przodku nr 590 – 3,5 % o godzinie 1120,
  • przy tamie izolacyjnej nr TI-1716 w przekopie transportowym nr 947 – 19,62 % o godzinie 1150.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia było zwarcie trójfazowe doziemne szyn zbiorczych sekcji A rozdzielni 6 kV B-0-10 spowodowane wtoczeniem członu ruchomego pola nr 4 przy założonym uziemiaczu przenośnym w polu nr 5.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego w dniu 6 marca 2017 r. wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego TAURON WYDOBYCIE S.A Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach, w części dotyczącej rozdzielni 6 kV B-0-10, w zakresie pól rozdzielczych nr 4 i nr 5 (pola sprzęgłowego sekcji A) oraz określił warunki wznowienia ruchu ww. urządzeń.

 
Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry