6.04.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.04.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 21/2009/EW

o pożarze ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP – 0900 nr zakładowy 291, zaistniałym w dniu 06.04.2009 r., o godzinie 1451, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

W dniu 06.04.2009 r., w oddziale górniczym G-62 piętro F-3, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie na zmianie II (WSP), o godz. 1451, w komorze K-7 z pasa P-27, piętra F-3, zapaliła się pracująca tam ładowarka kołowo-przegubowa typu LKP-0900 nr zakładowy 291.

Pożar zaistniał w rejonie frontu eksploatacyjnego piętra F-3, oddziału G-62, w odległości ok. 2350 m od szybu SG-1. Oddział G-62 prowadził eksploatację rudy miedzi w rejonie szybów SG-1, SG-2 O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” na poziomie 1100 m, systemem komorowo-filarowym.

W miejscu zaistniałego pożaru wyrobisko miało szerokość ok. 5,7 m i wysokość od ok. 2,3 m do 2,67 m, spąg był równy pokryty błotem, a strop zabezpieczony obudową kotwową w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Strumień powietrza dolotowego do miejsca pożaru (komora K-7) w ilości około 1500 m3/min i ts około 30,6oC doprowadzany był z szybu SG-1 upadowymi F-6 ÷ F-8 do chodników T/W-355. Następnie upadową F-7 do wiązki chodników T/W – 357 i pochylni wentylacyjnych 4, 5 i 6, którymi doprowadzany był na front oddziału G-62. Do oddziału powietrze doprowadzane było również wiązką chodników T/W-355 do pasów 25 i 26, którymi następnie do wiązki chodników T/W – 357 i do pochylni wentylacyjnych 4, 5 i 6. Po przewietrzeniu frontu oddziału G-62, powietrze odprowadzane jest chodnikami T-358/3 i T-358/1 do upadowych E-2÷4 i następnie do chodników T/W-250 i do szybu wydechowego SG-2.

W dniu 06.04.2009 r. na zmianie II (WSP), o godzinie 1451 sztygar zmianowy oddziału G-62 zgłosił telefonicznie dyspozytorowi kopalni pożar maszyny. W strefie zagrożenia znalazło się 32 pracowników O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Dyspozytor poprzez dyspozytorski system łączności i alarmowania STAR-M zaalarmował zagrożoną załogę. Podczas wycofywania załogi użyto jeden aparat ucieczkowy, nikt nie został poszkodowany. Dyspozytor o godz. 1452 wezwał pogotowie Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie i powiadomił kierownika ruchu zakładu górniczego. Wezwane niezwłocznie zastępy ratownicze kopalni oraz zastępy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie przystąpiły o godz. 1542 do akcji gaszenia pożaru ładowarki oraz dokonywały pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej. Kierownik Akcji Ratowniczej zakończył akcję ratowniczą o godz. 1605, po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny i uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów na całej długości prądu powietrza wylotowego z oddziału. Dalsze schładzanie ładowarki i górotworu kontynuowano na kolejnych zmianach.

Wg wstępnych ustaleń, operator podczas nabierania urobku w komorze K-7 z pasa P-27 poczuł w kabinie zapach oleju napędowego, wyjechał z przodka, zatrzymał maszynę na skrzyżowaniu komory K-7 z pasem P-27, wyłączył silnik i gdy podchodził do ciągnika ładowarki, z pod osłon komory silnikowej nagle wydobył się ogień. Operator powrócił do kabiny i uruchomił stałą instalację gaśniczą typu IM PYROCOOL/GW.

Operator ładowarki oraz będący w pobliżu operatorzy wozu odstawczego i wiertniczego przystąpili do gaszenia pożaru ładowarki gaśnicami wyposażenia maszyn, a następnie po rozszczelnieniu rurociągu wodą przepłuczkową. Przybyli ratownicy na miejsce pożaru kontynuowali gaszenie i zabezpieczenie maszyny.

Wizję lokalną miejsca pożaru przeprowadzono w dniu 07 kwietnia 2009 r. na zmianie I. Ze względu na zniszczenia maszyny powstałe w wyniku pożaru, szczegółowe badania maszyny zostaną przeprowadzone po jej przetransportowaniu w miejsce bezpieczne. Na miejscu zdarzenia udokumentowano fotograficznie stan wyrobiska i maszyny.

Przyczyna pożaru: Prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie układu paliwowego i zapalenie się mgły oleju napędowego od rozgrzanych elementów silnika spalinowego.

Zamierzenia organizacyjno-techniczne
W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
we Wrocławiu wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części - komora K-7/ pas P-27 do pasa P-39, w rejonie piętra F-3 oddziału G-62 do czasu dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobiska oraz przeprowadzenia oględzin miejsca pożaru ładowarki LKP-0900 nr zakładowy 291.
  2. Wstrzymać ruch ładowarki kołowo przegubowej typu LKP–0900 nr zakładowy 291 uszkodzonej w wyniku zaistniałego pożaru.

Po dokonaniu oględzin Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje:

  1. Ustalić bezpieczny sposób przemieszczenia ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP–0900 nr zakładowy 291 zniszczonej w wyniku pożaru, do komory maszyn ciężkich.
  2. Przeprowadzić nadzwyczajną kontrolę stanu technicznego ładowarek kołowo przegubowych typu LKP-0900, eksploatowanych w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, ze szczególnym uwzględnieniem układu hydraulicznego, hamulcowego, paliwowego i instalacji elektrycznej oraz stałej instalacji przeciwpożarowej.
  3. Zapoznać załogę zakładu górniczego i podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami oraz przyczyną pożaru.

Ponadto zobowiązał Przedsiębiorcę do:

  1. Zbadania przez uprawnioną jednostkę stanu technicznego podzespołów i połączeń układu hydraulicznego, hamulcowego, paliwowego i instalacji elektrycznej oraz stałej instalacji gaśniczej ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900 na zakładowy 291 celem ustalenia przyczyny pożaru.
  2. Przedstawienia sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających, określonych w pkt. 1.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry