6.08.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 11.08.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 62/2009/EW

o pożarze zaistniałym w dniu 6.08.2009 r. o godz. 945 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, ruch „Sośnica” w Gliwicach.

Pożar zaistniał w rejonie ściany 7 C9w w pokładzie 408/4 na poziomie 840 m. Pokład 408/4 o nachyleniu do 200 i grubości od 1,9 m do 4,1 m, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Węgiel tego pokładu zaklasyfikowano do II grupy skłonności do samozapalenia. Pokład 408/4 eksploatowany był systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu zgodnie z upadem pokładu. Ściana 7 C9w prowadzona była z zawałem stropu na wysokość do 3,4 m. Chodniki przyścianowe 7 i 7a likwidowane były wraz z postępem ściany przez zawał warstw stropowych.

Rejon ściany 7 C9w przewietrzany był systemem na „U” prądem powietrza w ilości około 1100 m3/min doprowadzanym z poziomu 950 m: chodnikiem podstawowym, pochylnią oporową i chodnikiem 7. W chodniku 7a zabudowany był lutniociąg, tłoczący około 400 m3/min powietrza do skrzyżowania ze ścianą. Powietrze ze ściany odprowadzane było chodnikiem 7a, diagonalą wentylacyjną i wyrobiskami na poziom 550 m, do szybu wentylacyjnego „V”. Rejon ściany 7 C9w zabezpieczony był metanometrią i CO-metrią automatyczną. Metanowość bezwzględna ściany wynosiła około 25 m3CH4/min, z czego około 12 m3CH4/min ujmowano odmetanowaniem. Do dnia 6.08.2009 r. ścianą 7 C9w uzyskano postęp około 540 m przy zakładanym wybiegu ściany 1050 m.

W dniu 6.08.2009 r., na zmianie rannej, ściana została obłożona do wydobycia. Około godziny 945 czujnik tlenku węgla zabudowany w chodniku 7a przy diagonali wentylacyjnej, zarejestrował nagły wzrost zawartości tlenku węgla z około 10 ppm do 170 ppm. W związku z tym kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. Z zagrożonych wyrobisk wycofano 167 pracowników, bez użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych. Zgodnie z założeniami planu akcji rozpoczęto prace zmierzające do izolowania rejonu ściany dwoma tamami przeciwwybuchowymi wykonywanymi w wyrobiskach przyścianowych. Do akcji skierowano po 8 zastępów ratowniczych na każdej ze zmian, w tym zastępy własne i kopalń sąsiednich oraz z OSRG w Zabrzu.
Nadzór nad akcją przeciwpożarową sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 408/4 pozostawionego w zrobach ściany 7 C9w.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

W dniu 12.08.2009 o godz. 1630 została zakończona akcja pożarowa.

do góry