6 11 2017-1

Wyższy Urząd Górniczy                                                    

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

 Katowice, dnia  15 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 61/2017/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 2020  w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach w ścianie Cz-3 w pokładzie 364/2, któremu uległ ślusarz oddziału mechanicznego MD-3, lat 44, zatrudniony w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie Cz-3 w pokładzie 364/2 na poziomie 1050 m.

Pokład 364/2 o grubości od 1,4 m do 2,5 m, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego.

W ścianie Cz-3 o wysokości do 2,5 m i nachyleniu podłużnym od -6° do +3° prowadzonej z zawałem stropu pomiędzy chodnikami Cz-2 i Cz-3 stosowany był kombajn ścianowy typu KSW-880 EU/1kV współpracujący z przenośnikiem ścianowym typu Rybnik 850. Obudowę wyrobiska stanowiły sekcje liniowe i pośrednie obudowy zmechanizowanej typu BW 13/29 POz oraz sekcje skrajne typu BW 13/29 POz/S, wyposażone w układ hydrauliczny typu UH 222 produkcji firmy FAMUR S.A. w Katowicach. Podstawowymi elementami układu hydraulicznego były bloki rozdzielaczy sterujących: 18 funkcyjnych w sekcjach liniowych i 20 funkcyjnych w sekcjach skrajnych oraz bloki rozdzielaczy wykonawczych. Bloki rozdzielaczy sterujących podwieszone były pod stropnicami sekcji przy polu przejścia załogi od strony zawału, a bloki wykonawcze zawieszone były przy osłonach odzawałowych. Wyposażenie bloku rozdzielaczy sterujących stanowiły m.in. wkręcone 2 złączki gniazdowe gwintowane DN10, do których przyłączone były przewody wysokociśnieniowe DN10, zasilający i spływowy, połączone z blokiem wykonawczym.

Do zakończenia biegu ściany Cz-3 pozostało 64 m wzdłuż chodnika Cz-2 i 16 m wzdłuż chodnika Cz-3.

W dniu 6 listopada 2017 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału górniczego G-1 skierował zespół 15 górników do eksploatacji pokładu 364/2 ścianą Cz-3. Na tej zmianie, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego MD-3 skierował zespół 2 ślusarzy, w tym ślusarza przodowego, do wykonania m.in. bieżących napraw sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie Cz-3. Ślusarze weszli do ściany Cz-3 od strony chodnika Cz-3, przodowy zespołu ślusarzy zatrzymał się w sekcji liniowej typu BW 13/29 POz oznaczonej numerem 9. W tym czasie w rozdzielaczu sterującym zabudowanym w tej sekcji, rozerwało złączkę gniazdową gwintowaną DN10, do której wprowadzony był zasilający przewód wysokociśnieniowy DN10 o długości 2,1 m. Koniec przewodu wysokociśnieniowego, będącego pod ciśnieniem 30MPa emulsji hydraulicznej, z fragmentem wtykowym rozerwanej złączki przemieścił się w niekontrolowany sposób i uderzył ślusarza przodowego w okolice prawego oka.

Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanemu drugi ślusarz. W czasie transportu pod szyb opiekę nad poszkodowanym przejął lekarz. Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowanego przetransportowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie ślusarza w okolice prawego oka końcem przewodu wysokociśnieniowego DN10 z fragmentem wtykowym rozerwanej złączki, będącego pod ciśnieniem 30MPa emulsji hydraulicznej.

Przyczyna ta była następstwem rozerwania złączki gniazdowej gwintowanej DN10, do której wprowadzony był przewód wysokociśnieniowy DN10 zasilający blok rozdzielacza sterującego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji sekcji obudów zmechanizowanych typu BW 13/29 POz oznaczonych numerami 8 i 9 użytkowanych w ścianie Cz-3 w pokładzie 364/2, do czasu uzyskania prawidłowego stanu technicznego układu hydraulicznego tych sekcji.
  2. Nakazał zabezpieczyć do badań blok rozdzielaczy sterujących 18 – funkcyjny wraz ze złączką gniazdową gwintowaną DN10, zastosowany w sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW 13/29 POz oznaczonej numerem 9 w ścianie Cz-3 w pokładzie 364/2.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry