7.04.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 14.04.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 19/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 7.04.2010 r., około godziny 1513, w KW S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast” w Bieruniu, któremu uległ górnik oddziału GRI-1, zatrudniony w KW S.A Oddział Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu, lat 47, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku odstawczym 1384, w pokładzie 209 na poziomie 650 m, przy trasie przenośnika taśmowego typu Wampol–1200, w odległości około 213 m od jego napędu. Wyrobisko, o wysokości 3,25 m i szerokości 5,05 m oraz średnim nachyleniu około 4o, wykonano w obudowie typu ŁP-9/V29/A, stabilizowanej rozporami wieloelementowymi typu WRG, z opinką stropu i ociosów siatką stalową. Przenośnik, o długości około 330 m, stanowił element taśmowej odstawy urobku z drążonego chodnika badawczego V – 1403 w pokładzie 209 na poziomie 650 m. Przenośnik taśmowy nie był wyposażony w pętlicowy zasobnik taśmy.

W dniu 7.04.2010 r. na zmianie popołudniowej, trwającej od godziny 1230 do 2000, sztygar zmianowy oddziału GRI-1 skierował, do chodnika odstawczego 1384, czterech pracowników, w tym górnika przodowego, do wykonania połączenia zerwanej taśmy przenośnika taśmowego typu Wampol–1200. Po wstępnym naciągnięciu taśmy, przygotowane do połączenia jej końce unieruchomiono łańcuchami gospodarczymi przymocowanymi z jednej strony do odrzwi obudowy chodnikowej, a z drugiej do taśmy za pomocą złączy typu LENA 2. Około godziny 1513 nastąpiło zerwanie łańcuchów mocujących przygotowany do łączenia naprężony odcinek taśmy od strony napędu. Uwolniona taśma uderzyła przebywającego w tym rejonie przodowego, który, upadając w kierunku ociosu południowego chodnika odstawczego 1384, uderzył głową w śrubę rozpory wieloelementowej typu WRG. W wyniku upadku i uderzenia przodowy doznał rany tłuczonej okolicy czołowej lewej i ciemieniowej, złamania łuski kości czołowej lewej z wgłębieniem odłamu kostnego do mózgu oraz licznych drobnych ognisk krwotocznych mózgu.

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną wypadku ciężkiego górnika przodowego było uderzenie go naprężoną taśmą przenośnikową, w wyniku zerwania łańcuchów przytrzymujących jeden z jej końców, na skutek czego doznał urazu głowy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Prowadzenia prac związanych z łączeniem taśmy przenośnika taśmowego typu Wampol - 1200 o nr kopalnianym 10.1, zabudowanego w chodniku odstawczym 1384 w pokładzie 209 na poziomie 650 m, do czasu dokonania szczegółowych ustaleń, określających warunki bezpiecznego przygotowania i prowadzenia prac związanych z łączeniem zerwanej taśmy, uwzględniających występujące warunki i zagrożenia techniczne w miejscu prowadzonych prac oraz konieczność zapewnienia stałego i bezpośredniego nadzoru nad prowadzeniem prac przez osobę dozoru ruchu.
  2. Eksploatacji przenośnika taśmowego typu Wampol - 1200 o nr kopalnianym 10.1., zabudowanego w chodniku odstawczym 1384 w pokładzie 209 na poziomie 650 m, do czasu:
    - doprowadzenia przenośnika do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową,
    - dokonania komisyjnego odbioru przenośnika przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskania ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu tego przenośnika.

II. Zalecił:

  • przeprowadzenie ponownego przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznych metod łączenia zerwanej taśmy przenośnikowej,
  • z przyczynami i okolicznościami zaistniałego zdarzenia zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry