7.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 9.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 49/2010/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu – wdarciu się wód powodziowych do wyrobiska - zaistniałym w zakładzie górniczym PGE KWB „Turów” S.A. w dniu 7.08.2010 r. około godz. 1320.

Zdarzenie nastąpiło w rejonie bazy transportu kopalni PGE KWB „Turów” S.A. na poziomie ok. + 225 m, na północny – wschód od górnej krawędzi wyrobiska.

Kopalnia PGE KWB „Turów” S.A. eksploatuje złoże węgla brunatnego w wyrobisku o powierzchni 26 km2 i głębokości ok. 225 m. Wyrobisko odkrywkowe kopalni „Turów” zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego Decyzją Dyrektora OUG w Wałbrzychu l.dz. 0239/3/96 z 10.04.1996 r. Średni dopływ wieloletni do wyrobiska wynosi 32 m3/min, w tym dopływ podziemny 20 m3/min.

W dniu 07.08.2010 r., ok. godziny 1320, w wyniku nawalnych opadów deszczu doszło do gwałtownego wezbrania rzeki Miedzianki, przerwaniu nasypu kolejowego, pełniącego jednocześnie funkcję wału przeciwpowodziowego, na długości ok. 40 m, wdarcie się wody do wyrobisk kopalnianych. Przerwanie wału nastąpiło w rejonie bazy transportu kopalni, na północny – wschód od górnej krawędzi wyrobiska na poziomie +225 m.
Jednocześnie, w zachodniej części kopalni, w wyniku podniesienia się wody w rzece Nysie Łużyckiej nastąpiło zagrożenie przedarcia się jej wód do wyrobiska. Występujące w jednym miejscu przecieki zostały uszczelnione przy pomocy sprzętu ciężkiego – zagrożenie zlikwidowano.

Na zmianie zatrudnionych było 265 pracowników, w tym 24 osoby dozoru. Wszyscy zatrudnieni zostali wycofani z wyrobiska.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został poinformowany o zdarzeniu w dniu 7.08.2010 r. o godzinie 1948.

Skutkiem przerwania wału od rzeki Miedzianka było:

 • wymycie erozyjne zbocza odkrywki, od górnej krawędzi odkrywki na poziomie +225 m do poziomu +125 m, o szerokości od 10 do 50 m i szacunkowej kubaturze 180 tys. m3,
 • zniszczenie trasy przenośnika ON-1 na długości ok. 50 m,
 • zalanie najniższych poziomów kopalni: +22 m (rejon pracy koparek 21 i 30) oraz +45 m (rejon pracy koparki 27),
 • zalanie koparek nr 21 i nr 30 odpowiednio na wysokość maszynowni i gąsienic,
 • zalanie przenośnika samojezdnego PEGOT w rejonie pracy koparki nr 27 do wysokości gąsienic,
 • częściowe zniszczenie dróg transportu kołowego,
 • częściowe podmycie podpór przenośników ciągu węglowego i zwałowego,
 • zalanie skrzynek bezpiecznikowych ciągów przenośników na trasie spływu wód,
 • częściowe podtopienie przenośników na poziomach eksploatacyjnych +22 m i +65 m,
 • w pompowni T II/4 pracowało 16 pomp z 36, w pompowni T-VI jedna z 12 pomp i w pompowni T-V jedna z sześciu pomp. Wydajność wyżej wymienionych pomp zabezpiecza nieuszkodzone maszyny podstawowe i przenośniki przed zalaniem.

W wyniku zaistniałych zdarzeń w kopalni zostało wstrzymane wydobycie węgla i zdejmowania nadkładu oraz wyłączono zasilanie zagrożonych maszyn i przenośników. Prowadzona była akcja ratownicza. W jej ramach dokonywano zasypywania wyrwy w wale (nasypie) przeciwpowodziowym oraz uruchamiano kolejne sekcje układu pompowania. Akcję zakończono o godzinie 1730, po zasypaniu wyrwy i zablokowaniu niekontrolowanego dopływu wód.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej pracy podstawowych maszyn urabiających i zwałujących oraz przenośników taśmowych do czasu:

 • opanowania niekontrolowanego dopływu wód z rzeki Miedzianki,
 • zinwentaryzowania uszkodzeń ww. maszyn podstawowych i przenośników,
 • ustalenia przez KRZG harmonogramu i zasad bezpiecznego usuwania uszkodzeń maszyn podstawowych i przenośników.

2. Przeanalizować, na podstawie opinii służb specjalistycznych, warunki stateczności oraz parametry skarp i zboczy odkrywki narażonych na działanie wód.

Ponadto, uzależnił dopuszczenie do ruchu podstawowych maszyn urabiających i zwałujących od uzyskania zezwolenia KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry