7.08.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.08.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 42/2011/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 07.08.2011 r. około godziny 620, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Murcki -Staszic”, ruch „Staszic” w Katowicach.

Pożar endogeniczny zaistniał w chodniku wentylacyjnym 510, w III warstwie (przystropowej) pokładu 510 na poziomie 720m, w oddziale PRP-2. Chodnikiem wentylacyjnym 510 odprowadzane było powietrze z drążonej rozcinki ściany 399b w III warstwie (przystropowej) pokładu 510. Wyrobiska przewietrzane były wentylacją odrębną z wykorzystaniem wentylatora typu WLE-1005B oraz lutni elastycznych o średnicy 1000 mm i 800 mm.

W dniu 06.08.2011 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 2200, a kończącej się w dniu 07.08.2011 r. o godzinie 600, w rejonie drążonej rozcinki ściany 399b zatrudnionych było 6 osób przy robotach konserwacyjno – przygotowawczych. Prace nadzorował sztygar zmianowy z oddziału robót przygotowawczych PRP-2. O godzinie 350, w wyniku postoju wentylatora lutniowego, sztygar zmianowy zarządził wycofanie załogi z przodka do świeżego prądu powietrza, tj. do dowierzchni 0b. W trakcie wycofania się załogi stwierdzono występowanie dymów i żarzącego się węgla w ociosie północnym chodnika wentylacyjnego 510, w odległości około 160 m na wschód od skrzyżowania z dowierzchnią 0b. Wycofująca się załoga użyła aparatów ucieczkowych. O godzinie 426 sztygar zmianowy poinformował dyspozytora ruchu o zaistniałym pożarze. Dyspozytor ruchu niezwłocznie powiadomił o pożarze kierownika działu wentylacji i skierował w rejon zagrożenia 2 dyżurujące w kopalni zastępy ratownicze. Około 620 kierownik działu wentylacji, pełniący dyżur kierownika ruchu zakładu górniczego, rozpoczął prowadzenie akcji pożarowej, wyznaczył strefę zagrożenia oraz posterunki obstawy. Około 750 kierowanie akcją ratowniczą przejął kierownik ruchu zakładu górniczego, który wydał polecenie przystąpienia do aktywnego gaszenia pożaru.

Plan prac przewidywał m.in. wykonywanie obrywki ociosu północnego oraz zlewanie wodą ociosu północnego i stropu chodnika wentylacyjnego na odcinku od 160 m do 165 m na wschód od skrzyżowania z dowierzchnią 0b.

Prace wykonywano z udziałem zastępów ratowniczych własnych kopalni oraz zastępów OSRG w Bytomiu i pogotowia specjalistycznego pomiarowego CSRG.

W czasie akcji prowadzono ciągłą kontrolę parametrów atmosfery w rejonie zagrożenia. Maksymalne stężenie tlenku węgla wynosiło ponad 200 ppm, zarejestrowane przez czujnik tlenku węgla zabudowany w chodniku wentylacyjnym 510, do 10 m na wschód od dowierzchni Ob.

W wyniku podjętych prac aktywnie ugaszono pożar. Stężenie tlenku węgla wynosiło 4 ppm. Z tego powodu kierownik akcji ogłosił jej zakończenie o godzinie 1405.

Nadzór nad prowadzoną akcją pożarową sprawował Okręgowy Urząd Górniczy
w Katowicach.

Prawdopodobną przyczyną pożaru, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla w północnym ociosie chodnika wentylacyjnego 510 w III warstwie pokładu 510 na poziomie 720 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry