9.02.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.02.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 8/2013/EW

o pożarze ładowarki łyżkowej typu LKP 0903 nr zakładowy 346, zaistniałym w dniu 09.02.2013 r. o godzinie 840 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

W dniu 09.02.2013 r., w chodniku A-105/6, na wysokości przecinki 3, w polu A oddziału górniczego G-41, w odległości około 5 km od szybu wdechowego SW-1 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” na zmianie I, o godz. 840, podczas dojazdu na miejsce pracy zapaliła się ładowarka typu LKP 0903 o numerze zakładowym 346.

Oddział G-41 prowadził końcową fazę eksploatacji złoża rudy miedzi w piętrach A3 i A4 na poziomie 850 m, systemem komorowo-filarowym. Chodnik A-105/6 miał szerokość ok. 6,5 m i wysokość ok. 2,50 m. Strop zabezpieczony był obudową kotwiową w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m.

Do chodnika A-105/6, na wysokości przecinki 3, powietrze (800 m3/min) doprowadzane było z szybu P-V. Po przewietrzeniu strefy roboczej, z chodnika A-105/6 powietrze zużyte odprowadzane było pochylniami A-4, A-3 i A-2, poprzez podszybie do szybu wydechowego SW-3.

W dniu 09.02.2012 r. o godzinie 840 operator ładowarki jadąc na miejsce pracy zauważył ogień i dymy wydobywające się z rejonu hamulca HAP. Po zatrzymaniu wozu przystąpił do jego gaszenia, poprzez uruchomienie stałej instalacji gaśniczej, lecz bezskutecznie. Operator zgłosił telefonicznie dyspozytorowi kopalni pożar maszyny. W strefie zagrożenia znalazło się 30 pracowników (13 własnych, 10 pracowników podmiotu PUGiB oraz 7 podmiotu Caterpillar). Dyspozytor, poprzez dyspozytorski system łączności i alarmowania STAR-M zaalarmował i wycofał zagrożoną załogę. Podczas wycofywania się załogi nie zostały użyte aparaty ucieczkowe.

Zastępy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, przybyłe na miejsce pożaru około godz. 0930, przystąpiły do rozpoznania i gaszenia pożaru ładowarki, poręcznym sprzętem gaśniczym, wodą z beczkowozu, a następnie z rurociągu wodnego. Do gaszenia użyto również modułu gaśniczego MG-1400. Kierownik Akcji Ratowniczej zakończył akcję ratowniczą o godz. 1141, po otrzymaniu meldunku o ugaszeniu maszyny i uzyskaniu dopuszczalnych stężeń gazów na całej długości prądu powietrza wylotowego z oddziału. Dalsze schładzanie ładowarki i górotworu, prowadzono na zasadach akcji profilaktycznej, kontynuowano do czasu oględzin.

Wizję lokalną miejsca pożaru przeprowadzono w dniu 9 lutego 2012 r. na zmianie I i II. Ze względu na zniszczenia ładowarki oraz uszkodzenia stropu wyrobiska, powstałe w wyniku pożaru, szczegółowe oględziny zostaną przeprowadzone po jej odholowaniu do komory maszyn ciężkich C-50D.

Na miejscu zdarzenia udokumentowano fotograficznie stan wyrobiska i ładowarki oraz wykonano niezbędne pomiary geodezyjne. Dokonano również zabezpieczenia niezbędnej dokumentacji.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było rozszczelnienie układu hydraulicznego i zapalenie się mgły oleju od rozgrzanych elementów układu hamulcowego.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  1. Eksploatacji ładowarki kopalnianej LKP 0903 o numerze zakładowym 346 uszkodzonej w wyniku pożaru, do czasu ustalenia bezpiecznego sposobu jej przemieszczenia do komory maszyn ciężkich.
  2. Chodnika A-105/6/przec.3 w polu A oddziału G-41, w rejonie GG-5 do czasu ustalenia niezbędnego zakresu i wykonania przebudowy stropu uszkodzonego w wyniku pożaru, na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:
Przedsiębiorcy KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie:

  1. Przeprowadzić, przez wyspecjalizowaną jednostkę, ocenę stanu technicznego ładowarki typu LKP–0903 nr zakładowy 346, uszkodzonej w wyniku pożaru w celu określenia przyczyn jego powstania.
  2. Przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych, wyżej wymienionych, czynności w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry