9 02 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                         

Katowice, dnia 8 maja 2017 r.

INFORMACJA Nr 6s/2017/EW

o wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 9 lutego 2017 r. około godz. 1640 w Zakładach Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, w Kopalni „Olkusz – Pomorzany”, któremu uległ górnik – operator maszyn wiercąco - kotwiących, lat 50, pracujący w górnictwie 4 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku zabierkowym nr 1 z chodnika zabierkowego 1900 w oddziale wydobywczym O/I w bloku eksploatacyjnym 1363 na poziomie + 232 m n.p.m. Złoże rud Zn - Pb w tym rejonie zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego. Wyrobisko wykonywane było w obudowie kotwowej wklejanej, w siatce kotwienia 1,0 x 1,0 m o długości kotew 1,6 m. Wysokość wyrobiska wynosiła około 4,5 m, szerokość 4,5 m. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją lutniową tłoczącą.

W dniu 09.02.2017 r. na zmianie B rozpoczynającej się od godz. 1400 trwającej do godziny 2200 sztygar zmianowy oddziału wydobywczego O/I na podziale załogi wyznaczył górnika - operatora samojezdnego wozu wiercąco - kotwiącego typu SWW MONOMATIC do odwiercenia otworów strzałowych w chodniku zabierkowym nr 1.

Około godziny 1640 nadsztygar górniczy kontrolujący rejon oddziału O/I, będąc w rejonie chodnika zabierkowego nr 1, odnalazł leżącego na spągu w pobliżu samojezdnego wozu wiercąco - kotwiącego typu SWW MONOMATIC poszkodowanego górnika - operatora. Nadsztygar udzielił przytomnemu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zorganizował transport na powierzchnię, skąd górnik - operator został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. U poszkodowanego stwierdzono: obustronne złamanie obu podudzi, złamanie wielopoziomowe kręgów piersiowych, wielomiejscowe złamanie żeber po stronie prawej, odmokrwiak prawej jamy płucnej. Po hospitalizacji został wypisany ze szpitala w dniu 23.02.2017 r., a zgon nastąpił w domu w dniu 26.02.2017 r.

Wobec braku świadków zdarzenia, jako prawdopodobną przyczynę wypadku przyjęto uderzenie operatora odspojoną z ociosu bryłą, w wyniku niekontrolowanego opadu skał z wysokości około 3 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wydał decyzje:

  1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia chodnika zabierkowego nr 1 z chodnika zabierkowego 1900 w bloku eksploatacyjnym 1363 do czasu wykonania dokładnej obrywki ociosów na całym wybiegu chodnika zabierkowego nr 1 oraz obrywki stropu na wlocie do chodnika zabierkowego nr 1 z chodnika zabierkowego 1900 i doprowadzeniu obudowy kotwowej tych wyrobisk do stanu zgodnego z książką obudowy.
  2. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania robót związanych z drążeniem chodnika zabierkowego nr 1 w bloku eksploatacyjnym 1363 do czasu uzupełnienia brakujących kotew w stropie na skrzyżowaniu chodnika zabierkowego 1 z chodnikiem zabierkowym 1900 oraz w stropie chodnika zabierkowego 1 w odległości około 8 m od skrzyżowania z chodnikiem zabierkowym 1900.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry