9.04.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.04.2010 r.

INFORMACJA Nr 22/2010/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie) i odprężeniu spowodowanymi wstrząsami górotworu o energiach 4,5 x 106J i 8,6 x 105J , które zaistniały w dniu 9 kwietnia 2010 r. o godz. odpowiednio 21.27 i 21.28 w polu eksploatacyjnym G-3/4 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach

Wypadek zbiorowy (dwa wypadki lekkie) i odprężenie, spowodowane wstrząsami górotworu o energii 4,5 x 106J i 8,6 x 105J, miały miejsce na froncie eksploatacyjnym pola G-3/4 w caliźnie przyległej do zrobów pola G-6/6, w którym prowadzono eksploatację złoża rud miedzi, o miąższości do 15 m, wykształconego w formie pseudopokładu utworzonego przez jasnoszare piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki i dolomity. Pole G-3/4 usytuowane jest w południowej części kopalni „Rudna”. Aktualnie wykonywano rozcinkę tzw. wyrobisk startowych w części calizny wcześniej pozostawionej dla ochrony komór maszyn ciężkich KMC C-3, aktualnie zlikwidowanych. Rozcinkę prowadzono wyrobiskami, o szerokości około 7 m i wysokości około 4,5 m, wycinając filary technologiczne o wymiarach 15 m x 30 m licząc w osiach wyrobisk.

Złoże zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Dla klasyfikacji tąpaniowej skały stropu i spągu zaliczono do klasy drugiej odpowiednio skał stropowych i spągowych. Dla doboru obudowy skały stropowe zliczono do klasy trzeciej. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych były zabezpieczone obudową kotwiową wklejaną o długości żerdzi 2,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Dla robót eksploatacyjnych opracowany był projekt techniczny eksploatacji, zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 9 kwietnia 2010 r., w krótkim odstępie czasu, wystąpiły dwa samoistne wstrząsy górotworu:

 • o godzinie 21.27 wstrząs o energii 4,5 x 106J, którego epicentrum zlokalizowano w rejonie skrzyżowania pasa P-37 z komorą K-17,
 •  o godzinie 21.28 wstrząs o energii 8,6 x 105J, którego epicentrum zlokalizowano w zrobach pola G-6/6.

W dniu 12.04.2010 r. na zmianie I dokonano oględzin rejonu zdarzenia. W czasie oględzin wyrobisk pola G-3/4 stwierdzono:

 • obsypanie ociosów w komorach K-22, K-23 oraz pasie P-34 na odcinku od czół przodków do wyrobiska przycaliznowego,
 • urobienie naroży filarów technologicznych na głębokość około 0,5m na skrzyżowaniu komory K-23/P-34 od strony zrobów pola G-6/6.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy oraz skutków wstrząsów zjawisko zakwalifikowano jako odprężenie.

W wyniku odprężenia wypadkom lekkim uległo dwóch pracowników przebywających w polu G-3/4 (ze wstępnym określeniem lokalizacji miejsc wypadków): operator ładowarki w rejonie skrzyżowania K-23/P-34a oraz sztygar zmianowy w rejonie skrzyżowania K-23/P-34. Poszkodowani i pozostali pracownicy wycofali się z zagrożonego rejonu samodzielnie bądź przy pomocy współpracowników.

Przyczyną wypadków lekkich było oddziaływanie podmuchu i grawitacyjnie obsypujących się na poszkodowanych skał z ociosów.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję, w której nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w zakresie obejmującym rozcinkę calizny w części pola eksploatacyjnego G-3/4 zawartej między chodnikiem T-311c i zrobami pola G-6/6, do czasu:
  • dokonania szczegółowej kontroli stanu wyrobisk, obudowy kotwiowej oraz stanu stropu,
  • dokonania przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów analizy i oceny sytuacji górniczo-geologicznej oraz stanu zagrożenia tąpaniami i zawałami z uwzględnieniem okoliczności zaistniałego odprężenia,
  • usunięcia skutków odprężenia wg zasad ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna”.
 2. Wznowienie ruchu w zakresie określonym w punkcie 1 może nastąpić na podstawie zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, który określi sposób dalszego prowadzenia rozcinki przedmiotowej calizny uwzględniający wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny i analizy oraz po ustaleniu rygorów prowadzenia robót i profilaktyki tąpaniowej dostosowanej do występującego zagrożenia.

O realizacji ustaleń niniejszej decyzji należy powiadomić Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry