02.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 16.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 31/2014/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu w związku z wykonywaniem robót strzałowych - przemieszczenie odłamków skalnych poza strefę rozrzutu, zaistniałym w dniu 02.07.2014 r. około godziny 1300 w Odkrywkowej Kopalni Piaskowca w Barwałdzie Dolnym, należącej do przedsiębiorcy „Kamieniołom Barwałd” Spółka z o.o.

W Odkrywkowej Kopalni Piaskowca w Barwałdzie Dolnym roboty strzałowe wykonuje podmiot wykonujący powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego – firma MAXAM Polska. Sp. z o.o.

W dniu 02.07.2014 r. roboty strzałowe wykonywał zespół strzałowy składający się z dwóch strzałowych i kierownika odstrzału. Zaplanowano do wykonania trzy odstrzały: dwa strzelania długimi otworami strzałowymi pionowymi i odchylonymi od pionu nie więcej niż 20°, i trzecie strzelanie zwykłymi otworami strzałowymi pionowymi i odchylonymi od pionu nie więcej niż 20° w progach przyspągowych. Pierwsze strzelanie wykonano metodą długich otworów w obrębie piętra o rzędnych od +365 m n.p.m do +350 m n.p.m. około godziny 1100.

W celu likwidacji zawężeń rzędnej spągu (progów przyspągowych) odpalono około godz. 1300 serię 30 otworów zwykłych we wschodniej części zbocza eksploatacyjnego, o długości ok. 2 do 3 m na poziomie +350 m n.p.m. Po odpaleniu tej serii strzałowy skontrolował miejsce wykonywania robót strzałowych i stwierdził, że nie ma niewypałów, wszystkie ładunki „odeszły”. Otwory o średnicy 105 mm zostały wywiercone w dniach 28-30 maja 2014 r. W otworach zastosowano ładunki materiału wybuchowego nabojowanego Riohit o średnicy 65 mm, inicjowanych zapalnikami elektrycznymi. Całkowity ładunek w serii wyniósł 50 kg. Powyższe było zgodne z metryką strzałową.

Po dokonanym odstrzale pracownik zabezpieczający strefę zagrożenia na posterunku nr 1 przy budynku stolarni zameldował (telefonicznie), że odłamki skalne poleciały na teren zakładu produkcji mebli, poza strefę rozrzutu. Dla robót strzałowych w tym zakładzie górniczym strefa rozrzutu odłamków skalnych została zmniejszona na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie do 200 m (mierzone od granic wyrobiska, a nie od miejsca strzelania). Budynek stolarni znajduje się poza wyznaczoną strefą rozrzutu. Po wykonanych robotach strzałowych stwierdzono, że miejsce upadku odłamków skalnych znajdowało się 392 m od miejsca wykonywania robót strzałowych. W wyniku niebezpiecznego zdarzenia uszkodzeniu uległy: dach hali produkcyjnej, brama wjazdowa oraz samochody. Ludzie nie odnieśli obrażeń.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego Odkrywkowa Kopalnia Piaskowca w Barwałdzie Dolnym w części dotyczącej wykonywania robót strzałowych otworami strzałowymi zwykłymi w celu likwidacji progów przyspągowych do czasu weryfikacji przez rzeczoznawcę posiadanych ekspertyz dotyczących wykonywania robót strzałowych w Odkrywkowej Kopalni Piaskowca w Barwałdzie Dolnym w zakresie stosowania zwykłych otworów strzałowych.

do góry