19.07.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 1.08.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 36/2014/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 19.07.2014r. o godzinie 800, w KW S.A. Oddział KWK „Chwałowice” w Rybniku, w chodniku wentylacyjnym 3/III, w rejonie skrzyżowania ze ścianą S/z III-IIIz w pokładzie 405/1 część IIIz.

Chodnik wentylacyjny IIIz, odprowadzający powietrze ze ściany, był wykonany obudowie typu ŁP9/V25/A, z rozstawem odrzwi co 0.75m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania typu TR z opinką z siatek zgrzewanych typu zaczepowego. Ściana III-IIIz została uruchomiona w dniu 26.05.2014r. i była eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, od pola, z likwidacją chodników przyścianowych za frontem ściany.

Do dnia 19.07.2014r. ściana uzyskała postęp około 160m, a do zakończenia jej biegu pozostało około 520m.

Ściana była przewietrzana sposobem na „U” z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza po caliźnie.

W dniu 19.07.2014r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 100, zaplanowano do wykonania między innymi roboty strzałowe, mające na celu wymuszenie zawału skał stropowych w chodniku wentylacyjnym 3/IIIz, za linią frontu ściany S/z III-IIIz. O godzinie 450 wykonano roboty strzałowe, przy użyciu metanitu specjalnego E7H, w oparciu o metrykę strzałową, zatwierdzoną przez kierownika działu górniczego.

Około godziny 501 analizator tlenku węgla (o zakresie pomiarowym 0-200ppm), zabudowany w chodniku wentylacyjnym 3/IIIz, zarejestrował wzrost stężeń do 112ppm. Około godziny 700 stężenia spadły do około 45ppm, a następnie zaczęły ponownie wzrastać. O godzinie 800 kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG) rozpoczął akcję pożarową. Wyznaczono strefę zagrożenia, z której wycofano 14 pracowników. Głównym celem akcji było zaizolowanie rejonu ściany dwoma tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej. W dniu 22.07.2014r., o godzinie 1201, po wykonaniu w/w tam i okresie wyczekiwania, kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję pożarową.

Pożar został zgłoszony dyrektorowi OUG w Rybniku w dniu 19.07.2014r. o godz. 815.

W związku z zaistniałym pożarem nie doszło do wypadku.

Akcję pożarową nadzorowali pracownicy inspekcyjno-techniczni OUG w Rybniku.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było szczelinowe zapalenie metanu, w czasie wykonywania robót strzałowych.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor OUG w Rybniku, nakazał:

 1. Decyzją z dnia 21.07.2014r. – wstrzymać ruch zakładu górniczego w KW S.A. Oddział KWK „Chwałowice” w Rybniku, w części dotyczącej użytkowania środków strzałowych:
  • materiału wybuchowego - metanit specjalny E7H partia nr 12/2014 z dnia 16.06.2014r.,
  • górniczych zapalników elektrycznych metanowych 0,2A-3mCu partia 23/2014 z dnia 02.02.2014r., 
  • lontu detonującego pentrytowego metanowego - Nitrocord 8 partia 53/14 z dnia 19.02.2014r.,
   do czasu sprawdzenia prawidłowości rozwiązań technicznych, zastosowanych przy wykonywaniu robót strzałowych w dniu 19.07.2014r., mających na celu wymuszenie zawału skał stropowych w chodniku wentylacyjnym 3/IIIz, w pokładzie 405/1, za linią frontu ściany S/z III-IIIz, w tym zastosowanych środków strzałowych, w aspekcie zaistniałego pożaru, przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą. 
 2. Decyzją z dnia 22.07.2014r. – sprawdzić prawidłowość rozwiązań technicznych, zastosowanych przy wykonywaniu robót strzałowych w dniu 19.07.2014r., mających na celu wymuszenie zawału skał stropowych w chodniku wentylacyjnym 3/IIIz w pokładzie 405/1, za linią frontu ściany S/z III-IIIz, w tym zastosowanych środków strzałowych, w aspekcie zaistniałego pożaru, w upoważnionej jednostce naukowo-badawczej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry