21.02.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 3.03.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 6/2014/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 21.02.2014 r. około godziny 148 w KHW S.A. w KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, w rejonie ściany 301 w pokładzie 318 na poziomie 465 m.

Pożar endogeniczny zaistniał w rejonie ściany 301, w pokładzie 318, na poziomie 465m. Pokład 318, niemetanowy i nieskłonny do tąpań, w rejonie eksploatowanej ściany zaliczony został do V grupy samozapalności węgla, z czasem inkubacji pożaru wynoszącym 30 dni. Ściana o długości 275 m i wysokości do 3,4 m, prowadzona była pomiędzy pochylnią II a pochylnią I (wentylacyjną), z lokalnym pozostawianiem warstwy węgla w stropie do około 0,5 m. Ścianę, przewietrzano systemem na „U” powietrzem w ilości około 300 m3/min. W styczniu bieżącego roku postęp ściany został znacząco spowolniony między innymi z powodu utrudnień spowodowanych występowaniem strefy uskokowej przy pochylni I. W miesiącu tym ściana obkładana była tylko sporadycznie, a jej postęp wyniósł około 3,5 m.

W dniu 31.01.2014 r., w zrobach ściany przy skrzyżowaniu z pochylnią II stwierdzono wzrost zawartości tlenku węgla do 120 ppm. W ramach profilaktyki pożarowej rozpoczęto podawanie do zrobów mieszaniny wodno-popiołowej. W dniu 2.02.2014 r. podjęto decyzję o czasowej izolacji ściany. Izolację wykonano w postaci korków o grubości 0,7-0,9 m z piany fenolowo-formaldehydowej, zabudowanych w ścianie - około 50 m na wschód od skrzyżowania z pochylnią I oraz w pochylni II - około 10 m poniżej wlotu powietrza do pochylni. Zroby ściany, w których lokalnie pozostawiany był skruszony węgiel z powodu strefy uskokowej, na odcinku między wykonanym korkiem a pochylnią I zaizolowano środkami chemicznymi, a dojście do tego korka przewietrzano wentylacją odrębną tłoczącą. Ponadto przystąpiono do zalewania wodą rejonu skrzyżowania ściany z pochylnią II.

W dniu 21.02.2014 r., około godziny 126, czujnik CO-metrii automatycznej zabudowany w pochylni I (wylotowy prąd powietrza) zarejestrował występowanie w atmosferze tlenku węgla w ilości 47 ppm. - Nadsztygar wentylacji - pomiarami wykonanymi przy użyciu przyrządów osobistych, stwierdził zawartość CO w atmosferze, w ilości 120 ppm w rejonie skrzyżowania ściany z pochylnią I oraz zaobserwował występowanie lekkich dymów. O godzinie 148 dyspozytor kopalni rozpoczął prowadzenie akcji ratowniczej – pożarowej, wycofując z zagrożonego rejonu 21 pracowników. Przystąpiono do budowy korków przeciwwybuchowych ze spoiwa „Ekobet” na bazie podwójnych tam bezpieczeństwa wykonanych w pochylni II i pochylni I, w celu wyłączenia ściany 301 z sieci wentylacyjnej kopalni. Do akcji zmobilizowano zastępy ratowników własnych kopalni oraz OSRG w Jaworznie i Bytomiu, a także pogotowie z CSRG w Bytomiu. W trakcie akcji, w sposób ciągły monitorowano skład atmosfery przewidzianej do otamowania przestrzeni za pomocą chromatografu, którego linie pomiarowe rozciągnięte zostały do pochylni I i pochylni II.. W dniu 24.02.2014 r. o godzinie 1732, po stwierdzeniu szczelności wykonanych korków oraz utrzymującego się stabilnego, prawidłowego składu atmosfery kopalnianej w czynnych wentylacyjnie wyrobiskach w rejonie prowadzonej akcji, a także po rozpoczęciu podawania dwutlenku węgla do zaizolowanej przestrzeni - kierownik akcji podjął decyzję o jej zakończeniu.

Akcja nadzorowana była przez pracowników OUG w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli WUG.

Prawdopodobną przyczyną pożaru, wg wstępnych ustaleń, było samozapalenie się skruszonego węgla w zrobach ściany 301 w pokładzie 318, w rejonie strefy uskokowej, wskutek niezamierzonego przepływu powietrza przez tą strefę, w rejonie skrzyżowania z pochylnią I.

W dniu 24.02.2014 r. przeprowadzone zostały oględziny rejonu prowadzonej akcji ratowniczej – pożarowej, przez pracownika OUG w Katowicach, przy współudziale przedstawiciela WUG. Oględziny potwierdziły skuteczną izolację rejonu ściany od czynnych wentylacyjnie wyrobisk.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor OUG w Katowicach nakazał:

  1. Niezwłocznie przeprowadzić szczegółową analizę rejonu zakończonej akcji pożarowej w pokładzie 318, w aspekcie wykluczenia możliwości migracji gazów z otamowanej przestrzeni do czynnych wyrobisk oraz ustalić zakres ciągłej kontroli parametrów i składu powietrza w tych wyrobiskach.
  2. Dalsze prace związane z likwidacją zagrożenia pożarowego, w otoczeniu rejonu wyłączonego
    z sieci wentylacyjnej kopalni, prowadzić w oparciu o dokumentację prac profilaktycznych, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Niezwłocznie uregulować w obowiązującym trybie uzupełnienie planu ruchu kopalni, w związku z powstałym polem pożarowym obejmującym wyrobiska wyłączone z sieci wentylacyjnej, poprzez otamowanie przeciwwybuchowymi tamami izolacyjnymi.
  4. Z okolicznościami pożaru zapoznać zainteresowanych pracowników zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry