24.03.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 2.04.2014 r.

INFORMACJA Nr 13/2014/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - awarii przenośnika taśmowego typu Legmet 1200 o numerze zakładowym P-2, zaistniałym w dniu 24.03.2014 r. o godz. 1515 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie

W dniu 23.03.2014 r., o godz. 1515 na zmianie II (WSP), w pochylni EW-II, na wysokości przecinki P-4, na poziomie 610 m, w odległości ok. 600 m od szybów wdechowych L-I i L-II, w KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Lubin”, podczas pracy przenośnika taśmowego typu Legmet L-1200 o numerze zakładowym P-2, nastąpiło uszkodzenie płaszcza stalowego bębna zwrotnego (pod okładziną gumową) zabudowanego na wysięgniku zrzutowym, podającym urobek na przenośnik taśmowy P-1. Przenośnik P-2, o długości 820 m, z taśmą trudno palną o szerokości 1200 mm i prędkości ruchu taśmy wynoszącej 2,5 m/s, był elementem ciągu technologicznego głównej odstawy taśmowej urobku.

W wyniku obwodowego pęknięcia płaszcza bębna nastąpiło jego niekontrolowane boczne przemieszczanie. Doprowadziło to do nieznacznego skrzywienia osi bębna i powstania tarcia pomiędzy konstrukcją stalową przenośnika w punktach mocowania a pobocznicami bębna. Tarcie bębna o konstrukcję przenośnika spowodowało wzrost temperatury i nadtopienie wykładziny gumowej w rejonie obu krawędzi bębna oraz uszkodzenie łożysk tocznych bębna, w wyniku czego pojawiły się dymy. Dymy przemieściły się przez wyrobiska prowadzące powietrze od miejsca zdarzenia poprzez pole XII/10 oddziału G-7 do pochylni C-141/2/3. Po wpłynięciu do grupowego prądu powietrza zużytego w chodniku przewozowym W-74W1, aż do szybów wydechowych L-IV i L-V, dymy nie były już widoczne i odczuwalne w wyniku rozrzedzenia.

O godz. 1515 przodowy pola oddziału górniczego G-7 powiadomił dyspozytora górniczego kopalni o pojawieniu się dymów. Dyspozytor przekazał informację KRZG, wezwał ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie, rozpoczął akcję ratowniczą zgodnie z Planem Ratownictwa, określił strefę zagrożenia, ustalił liczbę osób znajdujących się w strefie i rozpoczął wycofanie załogi ze strefy drogami ucieczkowymi w kierunku szybu L-I. Ok. godz. 1540, dwóch pracowników z oddziału taśmowego T-10, wracających z kontroli trasy przenośnika P-2, zauważyło rozgrzaną konstrukcję wysięgnika w rejonie bębna zwrotnego. Wyłączyli przenośnik i przystąpili do schładzania konstrukcji wodą z rurociągu. Po zakończeniu schładzania, około godz. 1550 powiadomili o zdarzeniu sztygara prowadzącego zmianę w oddziale T-10, który powiadomił dyspozytora kopalni. O godz. 1554 do zakładu górniczego przybyły zastępy ratownicze z JRGH w Sobinie, które po zjeździe na dół kopalni przystąpiły do rozpoznania miejsca zdarzenia. Ratownicy nie stwierdzili w miejscu zdarzenia objawów działania otwartego ognia oraz nie stwierdzili dymu. Akcja ratownicza ograniczona była do penetracji wyrobisk oraz pomiarów atmosfery kopalnianej i polegała na rozpoznaniu zagrożenia. Po skontrolowaniu składu atmosfery kopalnianej analizatorami gazów i warunków klimatycznych w wyznaczonych miejscach, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń gazów w powietrzu kopalnianym. Kierownik akcji o godz. 1649 zakończył akcję. Z zagrożonego rejonu wycofano sześć osób; podczas wycofywania załogi nie użyto aparatów ucieczkowych, nie było poszkodowanych.

Przyczyną awarii było tarcie pobocznic bębna o konstrukcję stalową przenośnika, prowadzące do powstania wysokiej temperatury, która spowodowała nadtopienie wykładziny gumowej bębna i powstanie dymu. Niewielkie ilości dymów rozprzestrzeniały się w wyrobiskach wraz z powietrzem w kierunku szybów L-IV i L-V.

W związku z awarią przenośnika taśmowego nie zachodziła potrzeba wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, z uwagi na szybkie usunięcie skutków awarii oraz doprowadzenie w/w przenośnika taśmowego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, jeszcze podczas trwania oględzin.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry