30 11 2014

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 8.12.2014 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 61/2014/EW

 o wstrząsie sejsmicznym zaistniałym w zakładzie górniczym – Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu – Pole „Szczerców” w dniu 30.11.2014 r.

 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” prowadzi eksploatację w dwóch odrębnych polach górniczych – Pole „Bełchatów” i Pole „Szczerców”.

W dniu 30.11.2014 r. o godzinie 17h 28’ 14” w rejonie południowego zbocza wyrobiska górniczego Pola „Szczerców” wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii E = 1,367 x 1010 J
i magnitudzie M = 4,4. Odległość epicentrum od najbliższego urządzenia zakładu górniczego zabudowanego w wyrobisku, tj. od stacji zwrotnej przenośnika G-402 wynosiła 905 m. 
w kierunku południowo – zachodnim, natomiast odległość epicentrum od najbliższych obiektów spoza zakładu górniczego – zabudowań wsi Ścięgna – wynosiła 380 m.

Przyczyną wstrząsu było nagłe rozładowanie energii sprężystej skumulowanej w górotworze prawdopodobnie na skutek sumowania się naturalnych naprężeń tektonicznych z naprężeniami i zmianami fizyko-mechanicznymi skał, wywołanymi robotami górniczymi.

Przedmiotowy wstrząs był czwarty pod względem wielkości energii w historii sejsmiczności Kopalni. Ostatni porównywalny wstrząs sejsmiczny wystąpił w Polu „Bełchatów” w dniu 22 stycznia 2010 r. o energii E = 1,61 x 1010 J i magnitudzie M = 4,42.

Wstrząs nie spowodował zagrożenia dla ludzi oraz bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. W szczególności nie wystąpiły nowe i nie uaktywniły się istniejące osuwiska, nie wystąpiły uszkodzenia maszyn podstawowych, urządzeń i obiektów w Polu „Szczerców”, w tym układów KTZ i pompowni.

Nie stwierdzono także uszkodzeń obiektów budowalnych pobliskiej Elektrowni „Bełchatów”. Do godziny 1230 dnia 01.12.2014r. do Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych KWB „Bełchatów” wpłynęło 13 zgłoszeń (telefonicznych) o wyrządzonych szkodach. Zgłoszenia dotyczą drobnych uszkodzeń budynków mieszkalnych, polegających głównie na zarysowaniach tynków w miejscowościach: Szczerców, Rząśnia, Kleszczów, Zielęcin, Chorzew, Kodrań, Wola Wydrzyna, Działoszyn, Kieruzele, Kościuszki.

W trakcie kontroli doraźnej, Urząd stwierdził, że działania podjęte przez służby ruchu zakładu górniczego po zaistnieniu wstrząsu były zgodne z postanowieniem kierownika ruchu zakładu górniczego w sprawie prowadzenia rejestracji wstrząsów sejsmicznych, sposobu dokonywania oceny ich skutków oraz usuwania zagrożeń wywołanych wstrząsami. W szczególności skontrolowane zostały obiekty budowlane, maszyny i urządzenia zakładu górniczego oraz rejony zagrożeń geologiczno – inżynierskich; wdrożono procedurę konsultacji z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach odnośnie sposobu oceny zasięgu szkodliwego oddziaływania wstrząsu w otoczeniu Kopalni.

W związku z wystąpieniem przedmiotowego wstrząsu, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nie stwierdził naruszenia przepisów, jak też zasad techniki górniczej. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry