Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu polityki korporacyjnej

Wnioskodawca: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Minister Energii
Numer z wykazu: 68.1.17
Podstawa prawna: Tytuł ustawy:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
Jednostka redakcyjna:
art. 108 ust. 9g
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.6.2013, str. 66)

 

 

 

 

 

Wszelkie dokumenty związane z procesem legislacyjnym projektu
są udostępnione na stronach internetowych

Rządowego Procesu Legislacyjnego

 

 

 

 

 

link do RPL

 

do góry